Ocena brak

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Coraz czesciej zaczyna sie mówic o potrzebie głebokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejscia okreslonego mianem "Nowego Zarzadzania Publicznego" (ang. New Public Management - NPM. Stanowi ono próbe zastosowania zasad i modeli zarzadzania znanych z działalności gospodarczej w administracji publicznej. Bazujac na tym, wyodrebniono szereg zadan administracji publicznej, które winny byc zrealizowane poprzez metody przeniesione z najlepszych praktyk sektora prywatnego. Sa to m. in.: konkurencyjnosc, orientacja na wyniki, kierowanie sie interesem klienta, przedsiebiorczosc, przewidywanie, decentralizacja oraz prorynkowe nastawienie.

W ramach Nowego Zarzadzania Publicznego podejmuje sie m. in. działania na rzecz dekoncentracji dostarczania usług publicznych w taki sposób, aby oferowały je mo¿liwie małe agencje, a ich klienci mieli szeroki zakres wyboru miedzy wykonawcami usług, w zamian za mo¿liwosc wywierania na nich wpływu jedynie przez skar¿enie sie. W niektórych przypadkach wprowadza sie wrecz mechanizmy konkurencji w zakresie dostarczania usług publicznych miedzy agencjami publicznymi, firmami oraz organizacjami społecznymi. Na szersza skale zaczyna sie także stosowac outsourcing (zlecanie na zewnatrz działalnosci pomocniczej i uzupełniajacej) poprzez zamówienia publiczne, gwarantujace konkurencyjnosc ofert.

W koncepcji NPM występuje także zmiana paradygmatu odnośnie zarządzania finansami jednostek administracji publicznej; następuje próba maksymalizacji przejrzystości w zakresie księgowości oraz powiązania kosztów z wynikami, a nie nakładami przy określaniu wyników poprzez wskaźniki ilościowe.

Urzędnik w tej koncepcji jest menedżerem spraw publicznych wypracowującym jak najlepsze rezultaty jak najskromniejszymi srodkami - zorientowanym na obywatela-klienta i jego potrzeby. Wprowadza sie także różne mechanizmy kontroli jednostek administracji publicznej, które opierają sie na jednoznacznie zdefiniowanych i mierzalnych wskaźnikach działalności.

W przypadku Polski wybrane koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego powinny byc realizowane przede wszystkim na poziomie jednostek samorządowych. Wynika to z faktu, że sektor samorządowy w najszerszym stopniu działa na rzecz obywatela i przed nim odpowiada. W tym ujęciu administracja samorządowa musi dążyć do zwiększenia skuteczności i efektywności swojego działania, świadczenia usług publicznych o coraz wyższym standardzie oraz optymalizacji zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym i regionalnym.

Podobne prace

Do góry