Ocena brak

Nowe formy zatrudnienia

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Nowoczesne formy zatrudnienia można rozumieć a) szeroko i b) wąsko

a) odnoszą się do wszelkich form zatrudnienia, które są odmienne od modelu typowego (tj. od pracy w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, a więc świadczonej pod kierownictwem , w pełnym wymiarze czasu pracy przez 5 dni w tygodniu, na czas nieokreślony), stwarzając stronom stosunku pracy poprzez elastyczność przyjętych w nim rozwiązań większe możliwości realizowania ich własnych interesów. W tym znaczeniu będą to np. umowy cywilnoprawne, praca na czas określony, praca niepełnowymiarowa

b) są to takie przejawy pracy, które nie maja odpowiednika w dotychczasowej, długoletniej praktyce zawodowej i odznaczają się rzeczywistą cechą nowości, np. telepraca, praca tymczasowa.

Przyczyny występowania nowych form są różne, wymusza to rynek pracy, wpływa na to również zmiana relacji pracodawca–pracownik. Nowe formy są z jednej strony instrumentem ogólnego procesu uelastyczniania prawa pracy i indywidualnej elastyczności zatrudnienia dostosowanej do potrzeb konkretnych przedsiębiorców, a także źródłem potanienia kosztów pracy.

praca tymczasowa – kilka słów

telepraca - kilka słów

praca na wezwanieistota: świadczenie pracy nie odbywa się w sposób ciągły i systematyczny, ale wyłącznie „pod zapotrzebowanie” i „na wezwanie”.

2 możliwe warianty prawne:

a) strony zawierają umowę, która przewiduje świadczenie pracy tylko w okresie wyznaczonym poprzez wezwanie

b) przewiduje układ pracy o charakterze cywilnoprawnym(tj. w umowie przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia w określonym terminie umowy o pracę, jeśli zaistnieje potrzeba wezwania pracownika do pracy. Po wezwaniu nawiązywany jest stosunek pracy czasowy.

samozatrudnienie – zasadniczo wiąże się z prowadzeniem jednoosobowej działalności gosp., a więc ze świadczeniem usług na rzecz konkretnego podmiotu przez drobnego przedsiębiorcę. Związane z chęcią redukcji pośrednich kosztów pracy.

Podobne prace

Do góry