Ocena brak

Notariusz i nadzór nad notariatem

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Notariusz – mianowany prawnik notariatu upoważniony m.in. do sporządzania aktów notarialnych, uwierzytelniania testamentów, protestów weksli czeków, umów między spółkami, odpisów różnych dokumentów oraz innych czynności. Pobiera on za swoje czynności taksę notarialną, opłatę, która jest uzależniona od typu czynności. W części jest odprowadzana do sądu i do urzędu skarbowego, ale ok. 60% i więcej jest to wynagrodzenie notariusza. Większość notariuszy ma własną, lub dzieloną z kimś kancelarię notarialną.

1. Nadzór nad działalnością notariuszy oraz organów samorządu notarialnego obejmuje zagadnienia związane z wypełnieniem przez notariuszy i przez te organy ich obowiązków ustawowych.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany w następujących formach:

1) wizytacji kancelarii notarialnych obejmujących całokształt pracy notariusza,

2) lustracji obejmujących określoną problematykę,

3) dokonywania oceny działalności notariuszy na podstawie protokołów, sprawozdań rocznych i bilansów sporządzanych przez organy samorządu notarialnego,

4) badania działalności rad izb notarialnych, w szczególności z zakresu ich czynności nadzorczych i szkoleniowych,

5) narad powizytacyjnych oraz konferencji szkoleniowych notariuszy.

§ 2. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad notariuszami i organami samorządu notarialnego działającymi na obszarze powierzonego mu okręgu osobiście, za pośrednictwem wiceprezesa lub sędziów wizytatorów do spraw notarialnych albo innych osób wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności nadzoru nad notariatem.

§ 3. Plan roczny zadań nadzorczych ustala prezes sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, i przedstawia go Ministerstwu Sprawiedliwości do dnia 15 stycznia każdego roku.

§ 4. 1. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad notariatem przez:

1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji problemowych w kancelariach notarialnych,

2) dokonywanie ocen praktyki notarialnej na podstawie protokołów wizytacji własnych oraz sprawozdań, bilansów i innych materiałów udostępnionych przez radę izby notarialnej,

3) analizowanie działalności nadzorczej wykonywanej przez organy samorządu notarialnego,

4) badanie zasadności skarg i wniosków dotyczących pracy notariuszy,

5) udział w walnych zgromadzeniach notariuszy izby notarialnej.

2. Wizytację przeprowadza się w szczególności w wypadku:

1) nieprzeprowadzania lub wadliwego przeprowadzenia wizytacji przez organy samorządu notarialnego,

2) powtarzających się zarzutów co do prawidłowości wykonywania czynności notarialnych.

§ 5. Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, może przekazać prezesowi sądu wojewódzkiego wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością notariuszy mających kancelarie na obszarze właściwości tego sądu wojewódzkiego. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. W toku wizytacji kancelarii notarialnej bada się w szczególności:

1) zgodność z przepisami prawa i prawidłowość pod względem formy sporządzanych aktów notarialnych i innych czynności notarialnych,

2) prawidłowość ustalania i pobierania wynagrodzenia za dokonane czynności notarialne oraz prawidłowość ustalania i pobierania podatków i opłat,

3) wykonanie wydanych zarządzeń,

4) przestrzeganie powagi i kultury pracy notariusza.

§ 7. 1. Z przebiegu wizytacji sporządza się protokół zawierający poczynione ustalenia i ocenę pracy wizytowanej kancelarii notarialnej.

2. Protokół wizytacji wraz z projektem zarządzeń powizytacyjnych wizytujących przedstawia prezesowi właściwego sądu w terminie 7 dni od zakończenia wizytacji.

3. W wypadku gdy wizytacja została przeprowadzona przez prezesa sądu wojewódzkiego, przekazuje on protokół wizytacji wraz z projektem zarządzeń powizytacyjnych niezwłocznie prezesowi sądu apelacyjnego.

4. Prezes sądu apelacyjnego na podstawie protokołu wizytacji wydaje zarządzenia notariuszowi, którego kancelarię wizytowano, i określa termin ich wykonania.

§ 8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizytacji zostały stwierdzone rażące nieprawidłowości, prezes sądu apelacyjnego może wystąpić do prezesa rady izby notarialnej z wnioskiem o podjęcie stosowanych czynności zaradczych.

§ 9. Odpisy protokołów wizytacji stwierdzających rażące uchybienia i nieprawidłowości w działalności notariuszy, odpisy wydanych zarządzeń powizytacyjnych, a także odpisy protokołów czynności nadzorczych nad działalnością organów samorządu notarialnego prezes sądu apelacyjnego przedstawia Ministerstwu Sprawiedliwości.

§ 10. Przepisy § 7-9 stosuje się odpowiednio do lustracji.

§ 11. W Ministerstwie Sprawiedliwości czynności z zakresu nadzoru nad notariatem w szczególności polegają na:

1) ustalaniu kierunku nadzoru sprawowanego przez organy do tego powołane,

2) dokonywaniu oceny wyników wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych, przedstawionych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przez organy samorządu notarialnego,

3) opracowywaniu materiałów problemowo-analitycznych na tle praktyki notarialnej,

4) ustalaniu planu siedzib kancelarii notarialnych,

5) udziale w walnych zgromadzeniach notariuszy izb notarialnych,

6) przygotowywaniu materiałów do wykonywania uprawnień Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w art. 47 i 48 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

§ 12. Minister Sprawiedliwości bada i ocenia nadesłane materiały i propozycje z zakresu nadzoru wykonywanego przez podległe mu organy nad notariatem i wydaje w tych sprawach stosowne polecenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podobne prace

Do góry