Ocena brak

NORYMBERGA - procesy 1945-48

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Międzynarodowy Trybunał Woj­skowy dla osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich z siedzibą w Norym­berdze powołały 8 sierpnia 1945 r. cztery mocarstwa (Stany Zjedno­czone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja). Podstawą tej decyzji były ustalenia Komisji Na­rodów Zjednoczonych dla Docho­dzeń w Sprawach Zbrodni Wojen­nych (United Nations Commission for the Investigation of War Cri-mes, UNCIWC, powstałej 20 paź­dziernika 1943 r. w Londynie), która, nawiązując do postanowień paktu paryskiego z 1928 r., wypra­cowała strukturę sądów międzyna­rodowych oraz ustaliła rodzaje przestępstw podlegających ich kompetencji.

Sporządziła również centralny rejestr zbrodniarzy (Cen­tral Registry of War Criminals and Security Suspects), w którym w chwili zakończenia wojny figu­rowało 120 tys. nazwisk zbrodnia­rzy i ponad 800 tys. nazwisk podej­rzanych. Akt oskarżenia, przygoto­wany do 6 października 1945 r., objął 24 przywódców Rzeszy; za­rzucał im zorganizowanie i uczest­niczenie w spisku mającym na celu popełnienie zbrodni przeciwko poko­jowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz dokonanie tych zbrodni. Ponadto wnosił o uzna­nie następujących organizacji i grup za przestępcze: rząd Rzeszy, kierow­nictwo polityczne NSDAP, *SS, *SD, *Gestapo, SA, Sztab General­ny i Naczelne Dowództwo *Wehr-machtu.

Rozprawa rozpoczęła się 20 listopada 1945 r. i do 1 paździer­nika 1946 r. odbyły się 403 jawne posiedzenia trybunału. Wyrok ogłoszono w dniach 30 września i 1 października. Trybunał skazał na karę śmierci przez powieszenie 12 oskarżonych: Hermanna *Góringa, Joachima von *Ribben-tropa, Wilhelma *Keitla, Ernsta •Kaltenbrunnera, Alfreda *Rosen-berga, Hansa Franka, Wilhelma *Fricka, Juliusa Streichera, Alfreda *Jodla, Fritza *Sauckela, Arthura *Seyss-Inquarta i sądzonego zaocz­nie Martina *Bormana; na karą do­żywotniego więzienia: Rudolfa *Hessa, Walthera *Funka i Ericha *Raedera; na karę 20 lat więzienia: Baldura von Schiracha, Alberta *Speera, na karę 15 lat więzienia Konstantina von *Neuratha, na ka­rą 10 lat więzienia Karla *D6nitza.Uniewinniono: Hjalmara *Schach-ta. Franza von *Papena i Hansa Fritschego.

Sprawę Gustawa Krup­pa von Bohlena und Halbacha wy­łączono ze względu na stan zdro­wia oskarżonego, a Heinrich *Himmler i Robert *Ley popełnili samobójstwo przed rozpoczęciem procesu. Trybunał uznał za prze­stępcze: kierownictwo NSDAP, Gestapo, SD, SS oraz oddziały wojskowe SS; nie uznał za prze­stępcze w całości: rządu Rzeszy, SA, dowództwa Wehrmachtu i Sztabu Generalnego, co nie wy­kluczało indywidualnej odpowie­dzialności. Wyroki śmierci zostały wykonane 16 października 1946 r. (wykonania wyroku uniknął Her­mann Góring, który popełnił samo­bójstwo).

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w uchwa­le z 11 grudnia 1946 r. zatwierdzi­ło zasady prawa międzynarodowe­go określone statutem i wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Od grudnia 1946 r. do października 1948 r. w Norymberdze odbyło się12 procesów 185 oskarżonych,

Podobne prace

Do góry