Ocena brak

Normy prawa oficjalnego i ich cechy szczególne

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Twórca norm prawa oficjalnego (pozytywnego) jest podmiot zbiorowy( normodawca, organ prawodawczy, najczęściej jest nim parlament), któremu zostało przyznane szczególne uprawnienie (upoważnienie) do stanowienia zbiorów norm prawnych(konstytucji, kodeksów, ustaw).Normy stanowione zgodnie z obowiązującą procedurą są uznawane za prawomocne, a aparat przymusu jest uprawniony do kontroli, czy są one przez adresatów „spełniane". Istotną cechą norm prawa oficjalnego jest to, że:

1) są one ze sobą hierarchicznie powiązane; norma, która jest hierarchicznie wyższa, stanowi podstawę obowiązywania norm hierarchicznie niższych.

2) normy tworzące system prawny są zbiorem norm niesprzecznych. Sprzeczność usuwa się przez kryterium chronologiczne, merytoryczne, hierarchiczne

3) jest dopuszczalna ich konfliktowość, czyli sytuacja, w której nie jest możliwe spełnienie dyspozycji obowiązujących norm.

4) normy prawne ujmowane jako normy atrybutywno- imperatywne wskazują

- podmiot uprawnienia ( jednostka, grupa osób, rzeczywiste i wyobrażone istoty i przedmioty),

- przedmiot uprawnienia (czynności podmiotu uprawnienia: działania, zaniechania, ),

- podmiot obowiązku i przedmiot obowiązku (wszelkie możliwe czynności podmiotu obowiązku).

Podobne prace

Do góry