Ocena brak

Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Strona bierna postępowania sądowoadministracyjnego na samym etapie złożenia skargi. Dopiero potem nabywa uprawnienia z chwilą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

Pojęcie organu AP:

1) ujęcie normatywne wynika z Art.5 k.p.a.

- ministrowie;

- centralne i naczelne organy;

- organy administracji zespolonej i niezespolonej- organy administracji zespolonej są pod starostą np. Powiatowy Inspektor; lub pod wojewodą np. Wojewódzki Inspektor – nazwa decyduje. Natomiast administracja niezespolona –organy wymienione w załączniku do ustawy o administracji rządowej.

- organy j.s.t. – orany gminy, powiatu, województwa, związków gmin, powiatów np.: kierownicy, straże, prezydent, wójt;

- orany w ujęciu funkcjonalnym- działają z upoważnienia, zlecenia np. zabranie wójtowi pewnych kompetencji i przekazanie innemu podmiotowi.

2) ujęcie doktrynalne – można wyróżnić 4 podstawowe cechy jakie powinien posiadać podmiot, aby był organem AP (musza być spełnione łącznie):

- wyodrębnienie organizacyjne- drogą ustawy np. organem jest…; lub drogą uchwały j.s.t.; umowy lub zlecenia;

- posiadanie chociaż jednej kompetencji z zakresu prawa publicznego – z ustawy( kompetencje wymienione w ustawie); ze zlecenia, porozumienia;

- podmiot musi działać w imieniu państwa;

- możliwość stosowania środków przymusu, aby istniało władztwo administracyjne, środki egzekucyjne o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Podobne prace

Do góry