Ocena brak

Norma prawna

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Norma – powszechnie obowiązująca reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

 

Cechy normy prawnej:

  • Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek

  • Ma charakter dwustronny. Z jednej normy wynika dla jednej obowiązek, a dla drugiej prawo, będące korelatem tego obowiązku.

  • Zagwarantowana jest przymusem państwowym, stosowanie się do niej nie jest więc zależne od woli zainteresowanych osób.

 

W skład normy prawnej wchodzą:

  • Hipoteza – każda norma prawna znajduje zastosowanie tylko w pewnej sytuacji

  • Dyspozycja – część normy prawnej, która wskazuje obowiązujący sposób zachowania

  • Sankcja – część normy prawnej, która mów, jakie ujemne skutki pociągnie za sobą niestosowanie się do dyspozycji.

 

W systemie prawnym występują dwa rodzaje norm prawnych, które różnią się miedzy sobą charakterem i mocą obowiązywania. Są to:

  • Normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) – zawierając niepodważalny nakaz państwa, od wypełnienia którego nie można się uchylić. Każde odstępstwo od nakazanego sposobu postępowania jest naruszeniem prawa i pociąga za sobą zastosowanie przewidzianej przez normę sankcji. Normy imperatywne stanową większość obowiązujących w państwie norm prawnych. Występują one przede wszystkim w tych gałęziach prawa, które charakteryzują się nierównością stron połączonych stosunkiem prawnym (prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, karne)

  • Normy względnie obowiązujące (dyspozytywne) – strony umowy zobowiązane są w trakcie jej wykonania postępować zgodnie z normami dyspozytywnymi tylko wtedy, gdy spraw, których norma dotyczy, nie uregulowały inaczej w umowie.

Podobne prace

Do góry