Ocena brak

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny i zagraniczny, obozy koncentracyjne. W drugiej połowie lat trzydziestych NKWD (kierowane przez Gienricha Jagodę, a następnie Nikołaja Jeżo­wa) z rozkazu Stalina dokonało ma­sowych czystek: aresztowano ok. 12 min ludzi, z których zabito ok. miliona (połowę tej liczby stanowili członkowie partii komunistycznej). W siłach zbrojnych zamordowano, uwięziono w obozach lub zwolniono od 35 do 82 tys. oficerów. 8 grudnia 1938 r. czele NKWD stanął Ław-rientij *Beria, który rozbudował tę instytucję.

Po wybuchu II wojny światowej NKWD zintensyfikowało współpracę z tajną policją niemiecką *Gestapo. Z terenów Polski zajętych ] po 17 września 1939 r. przeprowa­dzono masową deportację ludności, na ogół Polaków (wg szacunków ok. 1,2 min osób), z których ok. 200 tys. osadzono w 40 obozach pracy przy­musowej. Do chwili ogłoszenia „am­nestii" w sierpniu 1941 r. (po podpi­saniu polsko-radzieckiej umowy o pomocy w wojnie przeciwko Niemcom hitlerowskim) w obozach tych zmarło co najmniej 250 tys. obywateli polskich. NKWD wymor­dowało ok. 15 tys polskich oficerów uwięzionych w radzieckich obozach jenieckich.

Ofiarami terroru organi­zowanego przez NKWD padły mi­liony przedstawicieli nierosyjskich narodowości ZSRR (ludność z anek­towanych Litwy, Łotwy i Estonii, Tatarzy krymscy, Niemcy nadwoł-żańscy, Czeczeni i in.). Rozlokowa­ne na tyłach frontu oddziały roz­strzeliwały nie tylko dezerterów, ale także masowo żołnierzy cofających się rozbitych jednostek Armii Czer­wonej. Represjom poddawano członków rodzin żołnierzy, którzy dostali się do niewoli.

W 1941 r., wobec szybkiego wzro­stu liczby obozów i przejęcia prak­tycznie przez NKWD zarządzania całą Syberią oraz wieloma gałęzia­mi przemysłu, co bardzo zwiększa­ło zakres obowiązków, wyłączono ze struktury tej ogranizacji policję polityczną, tworząc odrębny Ludo­wy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB) z Wsiewoło-dem Mierkułowem (bliskim współ­pracownikiem Berii, który pozostał szefem NKWD) na czele. W 1946 r. NKWD przekształcono w Ministerstwo Spraw Wewnętrz­nych (MWD), na którego czele sta­nął Siergiej Krugłow.

Podobne prace

Do góry