Ocena brak

Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Zasada państwa socjalnego 

- na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

Zasada federalizmu

- doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty i rządy krajowe

- władze federalne przejawiają tendencję do rozszerzania swoich uprawnień kosztem krajów

Zasada demokratyzmu

- wyraża się w przyjęciu przekonania o suwerenności narodu, rządów reprezentacyjnych oraz prawach i wolnościach obywatelskich

Zasada podziału władz oraz praworządności

- władza sprawowana jest za pośrednictwem specjalnych organów państwowych, których funkcje podzielone są według monteskiuszowskiej zasady podziału władz

- przyjmuje zasadę reprezantacji (odrzucenie wszelkich form demokracji bezpośredniej)

Podobne prace

Do góry