Ocena brak

Niewydolność oddychania

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

niewydolność oddychania; stan takie­go obniżenia wymiany gazowej w płu­cach, przy którym dochodzi do zmian ciśnień cząstkowych gazów oddecho­wych we krwi tętniczej: hipoksemii i hiperkapni. W przypadkach n. o. utajonej — do zmian prężności do­chodzi podczas wysiłku, a n. o. jaw­nej — zmiany występują w spoczynku. Wyróżnia się dwie postacie n. o.: po­stać hipoksemiczna i hipowentylacyj­ną. Pierwsza objawia się hipoksemią bez hiperkapni i jest spowodowana najczęściej obniżeniem stosunku wen­tylacji do perfuzji lub zaburzeniami dyfuzji. Postać hipowentylacyjna n. o. charakteryzuje się hipoksemią i hiperkapnią i jest wywołana hipowentylacją pęcherzyków płucnych, najczęściej spowodowaną rozlanym zwężeniem oskrzeli (obturacją). W tej postaci występuje kwasica oddechowa wy­równana (gdy pH krwi mimo wzrostu PCO2 utrzymuje się w normie) i kwasica oddechowa niewyrównana (gdy dochodzi do obniżenia pH krwi). N. o. w chorobach układu oddecho­wego ma charakter przewlekły, ostra n. o. występuje w przypadkach nagiego zmniejszenia rezerw wentylacyjnych poniżej pewnego poziomu, np. z po­wodu porażenia ośrodka oddechowego (zatrucia, porażenia prądem elektrycz­nym, wzrostu ciśnienia wjamie czaszki) lub mięśni oddechowych, nagłego zmniejsza ruchomości klatki pier­siowej (złamanie żeber, odma opłucno-wa, duża ilość płynu w jamie opłuc­nej), zmniejszenia powierzchni dyfuzyj­nej (zator tętnicy płucnej, duże ogniska pneumoniczne, nadmierna resekcja tkanki płucnej), nagłego zmniejszenia drożności dróg oddechowych przez ciało obce, obrzęk alergiczny, itp.

Podobne prace

Do góry