Ocena brak

Nieważność względna i bezwzględna aktu administracyjnego

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Nieważność względna aktu administracyjnego ma miejsce gdy:

1.decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.ecyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

3.stała skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

4.wiera wadę powodująca jej nieważność z mocy prawa

Nie stwierdza się nieważności decyzji z wyżej wymienionych przyczyn, jeżeli od dnia jej wydania upłynęło lat 10, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Nieważność bezwzględna ma miejsce gdy:

1.dana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

2.była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma trwały charakter

3.w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Podobne prace

Do góry