Ocena brak

Nieruchomości i ruchomości – pojęcie i znaczenie podziału

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:

 • nieruchomości /rzeczy nieruchome/

 • ruchomości /rzeczy ruchome/

Nieruchomościami części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Rodzaje nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowe /grunty/ - części powierzchni ziemskiej

 • nieruchomości budynkowe /budynki/

 • nieruchomości lokalowe /lokale/ - części budynków

Grunty zawsze stanowią rzeczy nieruchome, a budynki i ich części tylko wtedy, gdy stanowi tak ustawa. Jeżeli taki wyjątek nie jest przewidziany ustawą budynek stanowi część /składową/ nieruchomości gruntowej.

Z nieruchomością gruntową mamy do czynienia, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • część powierzchni ziemskiej stanowi wyodrębnioną całość, tzn. oznaczona jest granicami

 • jest odrębnym przedmiotem własności

Według obowiązującego prawa odrębne nieruchomości mogą stanowić:

 • budynki wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika /stanowią one własność użytkownika wieczystego/

 • budynki wzniesione na gruncie użytkowanym przez rolnicza spółdzielnię produkcyjną należącym do jej członka lub do Skarbu Państwa /mogą one stanowić własność spółdzielni/

 • budynki jakie zatrzymali rolnicy, którzy na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 roku przekazali państwu - w zamian za rentę - swoje nieruchomości rolne

 • lokale wyodrębnione jako samodzielne przedmioty własności

Rzeczami ruchomymi są te rzeczy, które nie są nieruchomościami

Niektóre prawa rzeczowe mogą dotyczyć tylko nieruchomości /użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu/, niektóre tylko do rzeczy ruchomych /zastaw/. Są też takie które dotyczą obydwu kategorii rzeczy /własność, użytkowanie/

Do góry