Ocena brak

Nienormowany czas pracy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Tam, gdzie jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją, czas pracy może być określony nie wymiarem jednostek czasu, ale wymiarem zadań przydzielonych do wykonania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie są prze prawo chronieni przed nadmiernym obciążeniem pracą. W Kodeksie pracy wyraźnie stanowi się, że zadania osób tak zatrudnionych powinny być ustalone w taki sposób, aby mogły one zostać wykonane w ramach norm czasu pracy stosowanych w normowanym czasie pracy. W tym systemie pracy nie prowadzi się ewidencji czasu pracy, a pracownicy nie są rozliczani z liczby jednostek czasu, w jakich pozostawali do dyspozycji pracodawcy, ale są rozliczani z wykonania nałożonych na nich zadań. Wprowadzenie takiego systemu czasu pracy musi być uzasadnione rodzajem pracy (np. konieczną samodzielnością pracownika, różnorodnością i zmiennością jego zadań, wykonywaniem czynności pracy w różnych miejscach) lub organizacją pracy (np. funkcjonowaniem wielu niezależnych od siebie komórek organizacyjnych). Taki czas pracy wprowadzany jest albo na podstawie przepisów prawa (np. czas pracy nauczycieli, sędziów, prokuratorów), albo wynika z postanowień aktów wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy), albo wynika z zawartej umowy (umowa o pracę, umowa o wykonywaniu pracy prze grupę partnerską).

Cechą charakterystyczną nienormowanego czasu pracy jest to, że nie występuje tu pojęcie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych oraz nie przysługują typowe rekompensaty za pracę wykonywaną ponad normy czasu pracy.

Podobne prace

Do góry