Ocena brak

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi ziemiami okupowanymi przez Niemcy a ZSRR. Dokładny przebieg granicy określono w drugimtajnym protokole do układu, podpi­sanym 4 października. Miała onaprzebiegać wzdłuż rzek Pisy, Narwi,Bugu i Sanu.

Tym samym skorygo­wano przebieg linii demarkacyjnejustanowionej 22 września 1939 r.wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sanu.Pierwszy tajny protokół dotyczyłprzesiedleń ludności pochodzenianiemieckiego, ukraińskiego i biało­ruskiego z ziem polskich. Trzeci taj­ny protokół przewidywał zwalcza­nie polskich organizacji. Układ tenpotwierdził rozbiór Polski.

Podobne prace

Do góry