Ocena brak

NEOPOZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Jest to koncepcja gło-szona przez przedstawicieli „Koła Wiedeńskiego", działającego w latach dwu-dziestych XX w. . Według tej koncepcji istnieją dwa zasadnicze rodzaje nauk: nauki formalne i nauki realne. Pierwsze mają charakter czysto analityczny, oparte są na pewnych konwencjach określających sposób posługiwania się (skonstruowanymi) systemami znaków.

Należą do nich logika i matematyka, które poza tym mogą pełnić funkcję narzędzia przy uprawianiu nauk realnych i wtedy mają charakter hipotetyczny. Nauki realne to empiryczne nauki przyrodnicze i humanistyczne, przy czym wzorcem dla nich jest fizyka (posługująca się istotnie narzędziami matematycznymi). Filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie jest jedną z nauk. Problemy filozoficzne bądź mają charakter naukowy i są rozwaŜalne na terenie nauk szczegółowych, bądź nie mają charakteru naukowego, są „pseudoproblemami", nie wyraŜają  Ŝadnego poznania, lecz co najwyŜej ludzkie postawy, emocje, aspiracje, potrzeby; filozofia w tym ujęciu staje się bliska sztuce i religii. Gdyby - przez sentyment dla tradycji - chciano „filozofię" nazywać jakąś nauką, to moŜna tę nazwę stosować do logicznej analizy języka naukowego.

Podobne prace

Do góry