Ocena brak

NBP w systemie administracji gospodarczej

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

NBP zgodnie z Konstytucją RP jest centralnym bankiem państwa - przysługuje mu wyłącznie prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej (odpowiada za wartość pieniądza). Poza tym spełnia równocześnie 3 funkcje:

  • banku emisyjnego, banku banków (bank rezerwowy dla banków komercyjnych, kształtuje ich potencjał kredytowania poprzez rezerwy obowiązkowe i kredyty refinansowe, reguluje cyrkulacje emitowanego pieniądza oraz rozmiary kredytowania i płynność całego systemu bankowego

  • banku gospodarki narodowej - czuwa nad równowagą bilansu płatniczego , udziela kredytów budżetowi państwa oraz sprawuje obsługę długu państwowego

Ustawa z 29.08.97 o NBP wyznaczyła jego zadania wobec gospodarki i tak NBP:

  • współdziała w kształtowaniu polityki gosp państwa oraz w jej realizacji kierując się ustawami i uchwałami Sejmu

  • przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz inf dot jej realizacji i sytuacji w systemie bankowym

  • współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych

  • opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej oraz dot działalności banków

  • opiniuje projekt ustawy budżetowej

  • przedkłada RM i Sejmowi raport o stanie pieniądza i projekt założeń NBP w zakresie polityki pieniężnej na rok następny

Podobne prace

Do góry