Ocena brak

Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (1)

 

I. Zarządzając organizacją ma się do czynienia z cztero­ma sytuacyjnymi realiami, nad którymi nie ma w zasa­dzie możliwości sprawowania skutecznej kontroli

1. czas szefa organizacji wydaje się należeć do wszyst­kich,

2. menedżerowie dopóty będą musieli być zawsze „do dyspozycji", dopóki nie podejmą zdecydowanych kro­ków dla zmiany tej rzeczywistości (jeżeli menedżer pozwoli przebiegowi wydarzeń decydować o tym, co robi, rozdrobni się w działaniach operacyjnych),

3. skuteczność i sprawność menedżera, jako członka or­ganizacji, zależy od tego, czy i jaki użytek z jego układu robią inni członkowie tejże organizacji,

4. menedżer znajduje się nie poza a wewnątrz organi­zacji; to co się wewnątrz niej dzieje to wysiłek i kosz­ty - rezultaty tylko występują na zewnątrz organiza­cji, bowiem organizacja spełnia się poprzez swój wkład w otoczenie zewnętrzne.

 

Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (2)

 

II. Skuteczności i sprawności można się nauczyć. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na następujące pytania:

co się na nie składa?

czego się trzeba nauczyć?

jakiego rodzaju będzie to nauka?

czy będzie to wiedza (wiedzę zdobywa się systema­tycznie poprzez opanowywanie pojęć ogólnych i ro­zumienie występujących między nimi związków)?

czy będzie to biegłość (możliwa do uzyskania poprzez ćwiczenia)?

czy będzie to praktyka (wielokrotne powtarzanie tych samych elementów)?

 

Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (3)

 

III. Pięć nawyków skutecznego i sprawnego menedżera:

1. wie, na co poświęca czas pracy

pracuje systematycznie nad zarządzaniem tą odro­biną czasu, którą kontroluje,

2. skupia się na otoczeniu organizacji

• „jakich rezultatów się ode mnie oczekuje" (kon­centracja na wynikach nie na samej pracy),

3. buduje zespół pracowniczy na zaletach swoich pod­władnych

nie zaczyna od rzeczy, których zrobić nie może,

4. koncentruje się na paru głównych dziedzinach i na najważniejszych zadaniach

nie ma innego wyboru niż wykonywać wpierw rze­czy pierwszej wagi, a drugorzędnych nie robić wcale (zakładamy poprawny, a nie pozornie po­prawny, dobór),

5. podejmuje skuteczne decyzje - prawidłowe kroki w pra­widłowej kolejności

Podobne prace

Do góry