Ocena brak

Nawadnianie

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Jeden z systemów melioracji wodnych polegający na dostarczaniu glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiększeniajej produktywności.

Źródłem wody mogą być zbiorniki wodne naturalne i sztuczne,wody powodziowe, rzeki, kanały, studnie iścieki. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniającychjest kosztowna, dlatego opłacająsię one tylko w produkcji intensywnej.

Niekiedy z wodą wprowadza się również skł. pok.roślin, gdy wykorzystuje się ścieki lub dodajenawóz do wody deszczowanej. Przy deszczowaniuroślin następuje zmywanie licznych szkodników,takich jak mszyce, przędziorki, pchełki.

Stopień tego zmywania zależy od gatunkurośliny – najsilniejsze jest na bobiku, kapuściei burakach, znacznie słabsze na ziemniakach,lucernie i koniczynie. N. może mieć takżeskutki ujemne, jeżeli wykonuje się je zbytczęsto, zbyt intensywnie (niszczenie strukturygleby podczas deszczowania) lub dawki polewowe są zbyt duże.

Ilość wody, która powinnabyć dostarczona w ciągu okresu wegetacyjnego,zależy od potrzeb wodnych roślin, planowanegoplonu, ilości opadów i stanu uwilgotnieniagleby, a także od systemu nawadniania;wynosi ona od kilku do kilkunastu tys. m3/ha.

Jednorazowe dostarczenie takiej ilości wodyprzekraczałoby maksymalną pojemność wodnączynnej warstwy gleby, dlatego normędzieli się na dawki polewowe i dostarcza je wodpowiednich odstępach czasu, stosownie dopotrzeb roślin.

Nieodpowiednie n. może spowodowaćnadmierne uwilgotnienie gleby, anawet doprowadzić do zabagnienia. Ujemnąkonsekwencją n. jest zubożenie naturalnychzbiorników wody, wymywania skł. pok.(ługowanie) i zagrożenie chorobami przenoszonymirazem z wodą lub ściekami i skażeniegleb wodami niedostatecznie czystymi.

W zależności od sposobu rozprowadzania wody rozróżnia się następujące rodzaje n.:

1) bruzdowe– n. gruntów ornych, polegające nawprowadzaniu wody do specjalnie wykonanychbruzd, z których przesiąka ona do gleby;ten sposób n. bywa stosowany przy utylizacjiścieków miejskich;

2) deszczowniane deszczowanie;

3) grawitacyjne, przy którym wodanapływa samoczynnie na nawadniane pole;

4) kroplowe, polegające na umiejscowieniu przyroślinach przewodów polietylenowych zaopatrzonychw dozatory kroplowe, przez którekroplami, grawitacyjnie lub niskociśnieniowo,przecieka woda lub woda z rozpuszczonymnawozem miner.; n.k. stosowane jest w uprawachszklarniowych i polowych oraz intensywnych sadach; przy stosowaniu n.k. jakośćwody ma bardzo duże znaczenie – woda złejjakości powoduje pogorszenie wydatku wskutekczęściowego lub całkowitego zablokowaniaemiterów;

5) podsiąkowe – sposób n. użytkówzielonych polegający na spiętrzaniu wodyw rowach odwadniających, wskutek czegowoda przesiąka do gleby powodując jej pełnenawilżenie;

6) przesiąkowe (wgłębne) – doprowadzanie wody do głębszych warstw glebyza pomocą specjalnych rurociągów porowatychlub zaopatrzonych w otwory, a niekiedyza pomocą ciągów drenarskich lub drenówkrecich; do takiego n. można stosować wodęczystą lub wody ściekowe;

7) stokowe – n.wodą spływającą cienką warstwą po pow. ookreślonym spadku, wsiąkającą po drodze wglebę;

8) zalewowe – zalewanie warstwą wodyok. 20 cm pola podzielonego grobelkami nakwatery; stagnująca woda w kwaterze wsiąkaw glebę, a jej nadmiar zostaje odprowadzonydo rowów odwadniających; ten sposób n. stosujesię prawie wyłącznie na użytkach zielonych;

9) nawożące, zasilające glebę rozpuszczonymiw wodzie nawadniającej nawozamiminer. lub żyznymi namułami rozpuszczonymiw wodzie nawadniającej;

10) ogrzewające – n.wodą cieplejszą niż gleba w celu jej ogrzania iprzyspieszenia rozwoju mikroorganizmówglebowych oraz przedłużenia okresu wegetacjiroślin; wykonuje się je wiosną lub jesieniąużywając ciepłych wód ściekowych z zakładówprzemysłowych albo ciepłej wody wgłębnej;wiosenne deszczowanie sadu rozpylonąwodą chroni kwiaty i zawiązki owoców przed przymrozkami.

Podobne prace

Do góry