Ocena brak

Nauka społeczna (1914 - 1978)

Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013

Magisterium Kościoła przede wszystkim kształtowało tę naukę, ale wpływ na nią mieli i rozwijali ją teologowie,filozofowie i katolickie ośrodki studiów społecznych. Pius XII po raz pierwszy posłużył sięnazwą doktryna społeczna Kościoła.

Benedykt XV w okresie pierwszej wojny światowej nauczał o pokoju i sposobach usuwania konfliktówmiędzynarodowych. Nie ogłosił żadnej encykliki społecznej, ale popierał zaangażowanie katolików wtworzenie i działalność partii chrześcijańskich, patronował Unii Mechlińskiej, wspierał Katolicki ZwiązekBadań Międzynarodowych.

Pius XI wypowiadał się wielokrotnie o problemach społecznych, popierał Katolickie Tygodnie Społeczne,okazywał troskę o rozwój chrześcijańskich związków zawodowych i Katolickiej Młodzieży Robotniczej(JOC). Organizując Akcję Katolicką, nauczał o potrzebie wprowadzenia chrześcijańskich zasad doinstytucji społecznych. Gdy socjalizm i komunizm rozszerzały się i doszło do wielkiego kryzysu ekonomicznego,wyłożył naukę Kościoła w encyklice Quadragesimo anno (1931), wydanej z okazji 40-leciapierwszej encykliki społecznej Leona XIII Rerum novarum i rozwijającej jej idee.

Encyklika Quadtragesimo anno, nosząca tytuł O odnowieniu ustroju społecznego, stwierdzała, że odnowapowinna się dokonać przez reformę instytucji społecznych (reforma ustrojowa w ścisłym znaczeniu) iprzez reformę obyczajów, bez których pierwsza byłaby bezskuteczna. Do krytyki socjalizmu dodałaostrzeżenie przed wypaczeniami kapitalizmu. Osąd socjalizmu oparty na ówczesnych zjawiskach [niejednemuwydawał się za surowy, a przedstawiony ideał społeczeństwa korporacyjnego przestarzały. Koncepcjapapieska miała jednak jasny cel: reorganizację porządku społecznego i ekonomicznego oraz odcięciesię od liberalizmu gospodarczego, zgubnego przede wszystkim dla robotników. Po encyklice najważniejszymzagadnieniem teoretycznym, które wywołało ożywioną dyskusję, stał się wzięty z niej nowytermin sprawiedliwość społeczna. Jedni autorzy utożsamiali ją ze sprawiedliwością prawną, mini zesprawiedliwością rozdzielczą.

Pius XII zajmował się wielokrotnie sprawami społecznymi, choć nie ogłosił osobnej encykliki. W naucespołecznej, którą nazwał doktryną społeczną Kościoła, posługiwał się ścisłą terminologią, by mogli z niejkorzystać również specjaliści. Wzmocnił potępienie komunizmu, wydane przez Piusa XI, ale istniejącysystem kapitalistyczny uznał (1947) także za niezgodny z naturą i porządkiem ustanowionym przez Boga.Państwom kolonialnym przypominał ich obowiązki wobec narodów dążących do niepodległości. Uściśliłwskazania co do chrześcijańskiej demokracji, mówiąc o warunkach zdrowej demokracji. W związku ztym przed zakończeniem drugiej wojny światowej (1944) stwierdził: jeżeli przyszłość będzie należeć dodemokracji, istotna rola w jej zbudowaniu przypadnie religii chrześcijańskiej i Kościołowi jako głosicielowinauki Zbawiciela i kontynuatorowi Jego misji.

Podobne prace

Do góry