Ocena brak

Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Francja:

historia, prawo (Sorbonakształcenie wyższych urzędników adm. pod opieką rządu), politologia;

od 1962 r. nauka o s.m. we Francji staje się dyscypliną bardziej niezależną, następuje instytucjonalizacja dyscypliny – powstają instytuty specjalizujące się w s.m.;

Ośrodek Polityki Zagr. – jednostka samodzielna od 1965 r.;

od 1962 r. – wykładano s.m. przy wydziałach humanist. – na prawie, historii, a także na ekonomii;

od lat 70-tych – studia o s.m.:

1972 r. – przy franc. resorcie obrony – Fundacja Studiów Obrony Narodowej;

od 1992 r. Fundacja Studiów Obrony Narodowej w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej;

1973 r. – powstaje w Resorcie Spraw Zagr. – Centrum Analiz i Przewidywania;

1979 r. – Ośrodek Polityki Zagr. – sprywatyzowany – Francuski Instytut Stos. Międzynar.

s.m. we Francji wykształcają się w odrębną dziedzinę w latach 70-tych;

1945 r. – polemologia – nauka o wojnie;

Raymond Aron, Jean – Baptist Duroselle;

RFN:

po II w.ś. wolniejszy rozwój nauki o s.m. niż po I w.ś.

I nurt

Badania Wschodu – najstarszy nurt, koncepcje niem. rozszerzenia wpływów na Wschód, ale by móc to zrobić trzeba było znać Wschód;

Instytuty badawcze badające wszystko na wsch. od Niemiec;

II nurt

Nauki Polit. – lata 60-te, badania: Berlin, Monachium, Frankfurt nad Menem; (w ich ramach nauka o s.m.);

III nurt

Badania nad Pokojem i Konfliktami – po 1970 r.;

1966 r. – Związkowy Instytut Naukowy Studiów Wschodnich i Międzynarodowych w Kolonii;

1980 r. – krąg studiowania s.m. – instytucja grupująca badaczy s.m. w Niemczech, jednoczył środowisko zajmujące się s.m.;

1986 r. – Urząd Badań Pokojowych w Bonn;

NRD – Instytut Stos. Międzyn. w Lipsku;

Niemcy wyzwolili się spod wpływu kurateli anglo-saskiej w badaniach nad s.m. w latach 70-tych., potem już mieli własną szkołę;

Inne kraje – przeszłość historyczna, zainteresowania indywidualnych badaczy;

kraje skandynawskie

Szwecjapolityka niezaangażowania, neutralności, inny punkt widzenia, zajmują się pewnymi wycinkami, elementami s.m. – badania nad pokojem i konfliktami;

Międzynar. Instytut Badań nad Pokojem i Konfliktami – Sztokholm (SIPRI);

Oslo – Instytut Pokoju;

1933 r. – pierwsza ameryk. publikacja o teorii s.m.;

w Polsce – 1978 r.;

Do góry