Ocena brak

Nauka czy teoria administracji publicznej?

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Teoria:

 • zespół, system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi, występujący w nauce oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości

 • spójny system praw nauki zintegrowanych wedle jednolitej zasady dla wyjaśniania i ewentualnie przewidywania zjawisk określonej kategorii

Nauka:

 • wyodrębniona dziedzina badań nad wybraną częścią rzeczywistości, opartych na teoriach naukowych i specyficznej metodologii

Kontrowersje wokół administracji:

1.)„Kryzys identyfikacji” - kwestionowanie samoistnego charakteru nauki administracji z powodu:

 • braku wyodrębnienia swoistego dla tej nauki i wewnętrznie koherentnego zespołu metod badawczych

 • braku samoistnej teorii naukowej

2.) Kwestia zawartości nauki o administracji:

 • ogrom materiału badawczego o nieokreślonym do końca zakresie

 • płynność granic między nauką o administracji a innymi dyscyplinami naukowymi z powodu korzystania przez badaczy administracji z metodologii i wyników badań innych nauk

 • pogranicze: prawa administracyjnego, prakseologii, teorii organizacji i zarządzania, socjologii zarządzania i politologii

3.) Inne czynniki utrudniające powstanie spójnej nauki o administracji:

 • zmienność historyczna podejścia do administracji

 • administracja jako fakt społeczny – nieprzekładalność niektórych jej zjawisk na inne warunki polityczne, ustrojowe, ekonomiczne i społeczne (różne ich konfiguracje w różnych państwach)

 • częsta ideologizacja przedmiotu (preselekcja zjawisk, relatywizacja aksjologiczno-poznawcza)

Próby przezwyciężenia kontrowersji:

Uznanie historycznie ukształtowanej struktury nauki administracji:

  - synteza interdyscyplinarna kwestii odnoszących się do administracji z pozostałych nauk społecznych

  - pluralizm metod i kierunków badawczych jako specyficzna i korzystna cecha nauki administracji

  Omijanie problemu metodologicznych założeń samej dyscypliny:

  - praktyczne wykorzystywanie wszelkich dostępnych, merytorycznie właściwych, metod badania konkretnych problemów

  - zestaw problemów istotnych uznane jest za całość badawczą

  - uzasadnienie wyboru metod ich adekwatnością do zadania badawczego

  Zakres – dalej pogranicze prawa administracyjnego, prakseologii, teorii organizacji i zarządzania, socjologii zarządzania i politologii

  Podsumowanie:

  Administracja mimo wszystkich kontrowersji jest nauką, ponieważ:

  - umożliwia poznanie i uogólnienie rzeczywistych działań administracji publicznej

  - pozwala przewidywać potencjalnie możliwe, prawidłowo prognozowane działania administracyjne

  - formułuje wzory idealnych działań administracji publicznej

  Posiada jednak pewne niedostatki teoretyczne:

  - brakuje jednolitego zdefiniowania przedmiotu badań

  - trudności z przełożeniem wyników badań z różnych krajów wynikające ze specyfiki administracji

  - a z powyższego wynika, iż są trudności w tworzeniu trwałych i spójnych fundamentów teoretycznych

  Podobne prace

  Do góry