Ocena brak

Nauczyciel i jego udział w procesie kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO LEKCJI  składa się z 3 zakresów:

1. przygotowanie merytoryczne – zwane przedmiotowym, związane z treściami – znajomość treści, wybór konkretnych zagadnień, które będą omawiane, wybór treści, które wg nauczyciela są niezbędne. W trakcie tego przygotowania nauczyciel określa, jakie treści, w jakim celu i w jakim porządku będzie realizował

2. przygotowanie metodyczne – jest odpowiedzią na pytanie „jak poprowadzić przygotowaną lekcję?”. Podstawowe zadania to:

a. określić rodzaj lekcji

b. określić typ lekcji

c. określić metody nauczania

d. przegląd środków dydaktycznych

e. ustalić czynności nauczyciela i ucznia

f. ustalić formy i metody kontroli

g. ustalić zakres pracy domowej

3. przygotowanie organizacyjne, – czyli sprawy, które należy przewidzieć poza treścią przedmiotową i rozwiązaniami metodycznymi. Przygotowanie organizacyjne to przygotowanie miejsca pracy i środków dydaktycznych

Zewnętrznym wyrazem przygotowania nauczyciela jest konspekt zajęć, zawierający plan, układ materiału do przekazania i opracowania z uczniami, metody i środki dydaktyczne do wykorzystania w toku pracy.Konspekt lekcji (scenariusz zajęć)

1. Temat

2. Cele, – po co ma być ta lekcja

a. Ogólne – np. przekazywanie wiadomości na temat komórki roślinnej

b. Szczegółowe, – co ja chcę żeby uczeń wyniósł z zajęć np. uczeń potrafi (wie) z jakich elementów składa się komórka, uczeń potrafi rozróżnić komórkę roślinną od zwierzęcej, uczeń rozumie na czym polega funkcja komórki w organizmie.

3. Formy pracy

a. Zbiorowa

b. Grupowa

c. Indywidualna

4. Określenie rodzaju i typu lekcji

5. Metody – sposoby postępowania nauczyciela z uczniami w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów np.:

a. dyskusja – metody oparte na słowie

b. wykład – oparte na słowie

c. „burza mózgów” – metody problemowe

d. pogadanka – „giełda pomysłów” (polega na wytwarzaniu pomysłów) – oparte na słowie

e. opowiadaniemetoda oparta na słowie

f. pokaz – oparte na obserwacji i pomiarze

g. wyjaśnienie

h. prezentacja – na obserwacji i pomiarze

i. laboratoryjna – oparte na praktycznej działalności

j. ćwiczeniowa – j.w.

6. Środki dydaktyczne – to wszystkie przedmioty, z których korzystamy podczas realizacji zajęć

7. Przebieg zajęć – po kolei w punktach to, co będziemy robić. Część wstępna, główna, końcowa (zależy od rodzaju lekcji)

Podobne prace

Do góry