Ocena brak

Nauczanie problemowe

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

NAUCZANIE PROBLEMOWE - polega na przyswajaniu sobie pewnych informacji, i także na czynnym wytwarzaniu wiedzy na pracy badawczo-poznawczej ucznia. Nauczanie to pojawiło się w latach 50-tych naszego wieku.

Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, lecz na uzyskiwaniu przez uczniów nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Cechą istotną tego nauczania jest aktywność badawcza ucznia, pojawiająca się w określonej sytuacji i zmuszająca go stawiania sobie pytań-problemów, do formułowania hipotez i weryfikowania ich w toku operacji umysłowych i praktycznych.

Proces dydaktyczny opiera się tu na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, zarówno tej, która jest samym rozwiązaniem problemu, jak i zdobywania w toku formułowania problemu, rozwiązywania go i weryfikacji.

Cechy nauczania problemowego:

nowe wiadomości uczniowie uzyskują za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,

w toku rozwiązywania problemu uczeń pokonuje wszystkie przeszkody; jego aktywność i samodzielność osiąga tu wysoki poziom,

tempo uczenia się jest zależne od ucznia lub grupy uczniów. Uczniowie zyskują dzięki pracy z grupą.

większa aktywność uczniów sprzyja rozwojowi pozytywnych motywów i zmniejsza potrzebę formalnego sprawdzania osiągnięć,

efekty nauczania są wysokie i trwałe. Uczniowie łatwiej stosują informacje w nowych sytuacjach, rozwijają swoje sprawności umysłowe i zdolności twórcze.

Etapy rozwiązywania problemów:

I. Odczucie problemu

II. Sformułowanie problemu

III. Szukanie rozwiązań (hipotez)

IV. Weryfikacja hipotez może być logiczna lub empiryczna.

VI. Wybór jednego rozwiązania i realizacja tego rozwiązania.

Proces rozwiązywania problemu przez uczniów realizuje się w trzech fazach:

- kojarzenie sytuacji problemowej

- wytworzenia pomysłów rozwiązania

- sprawdzenie rozwiązania połączone z usystematyzowaniem nabytych wiadomości

Zbiorowe nauczanie rozwiązywania problemów:

Zespół uczniowski jest to świadomie zorganizowana grupa wychowanków mających na celu uzyskiwanie poprzez wspólny i aktywny udział w rozwiązywaniu określonych zadań edukacyjnych, jak najlepszych wyników w procesie uczenia się. „Jednostki tworzące zespół uświadamiają sobie swą przynależność do niego i pozostają ze sobą w stosunkach współpracy. Ta świadomość przynależności do zespołu, wytwarzająca się w ciągu pewnego czasu poprzez współżycie i współdziałanie drogą wspólnych dążeń do określonego celu, wytwarzająca się w działaniu, od którego myśl jest ściśle uzależniona – wydaje się być najistotniejszym elementem zespołu decydującym o jego spoistości, o jego istnieniu (...).

Z tej więzi wewnętrznej wynikają współpraca i współdziałanie między jednostkowe w zespole, ambicja osiągnięcia najlepszych rezultatów (...)”.

Tworzenie zespołów uczniowskich w celu pobudzenia uczących się do maksymalnego wysiłku w myśleniu i działaniu wymaga odpowiedniej organizacji.

Podobne prace

Do góry