Ocena brak

Nauczanie i szkolenie osób niepełnosprawnych

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizuje się w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach publicznych oddziały integracyjne. Są to oddziały o mniejszej liczbie uczniów (15-20), wśród których jest 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Takie warunki nauki mają zapewnić nie tylko zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale również prawidłowy rozwój uczuciowo-społecz-ny dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Jeśli stan zdrowia lub inne okoliczności uniemożliwią dzieciom niepełnosprawnym naukę w integracyjnych szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, to mogą korzystać z nauczania indywidualnego prowadzonego w domu (przez okres co najmniej 3 miesięcy). Oprócz szkół integracyjnych istnieją wyodrębnione ośrodki szkolno-wychowawcze, w których wychowankowie przebywają przez cały czas pobierania nauki na poziomie podstawowym lub średnim zawodowym. Kierują do nich poradnie psychologiczno--pedagogiczne.

Bardzo ważne jest dostosowanie profilu kształcenia zawodowego niepełnosprawnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Obecnie pracodawcy są skłonni zatrudniać pracowników nie tylko odpowiednio wykształconych, lecz również zdolnych do ciągłego uczenia się i przekwalifikowania. Brak odpowiedniego wykształcenia jest najpoważniejszą przeszkodą w rehabilitacji niepełnosprawnych. W celu ograniczenia tego zjawiska powiatowe urzędy pracy są zobowiązane do zorganizowania szkoleń dla bezrobotnych niepełnosprawnych, którzy utracili zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie lub mają zawody bezużyteczne na lokalnym rynku pracy. Szkolenia te odbywają się w formach pozaszkolnych, np. w placówkach kształcenia ustawicznego, oświaty pozaszkolnej lub specjalnie zorganizowanych przez starostów albo marszałków województw ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Koszty utworzenia i działania tych ośrodków oraz ponoszone przez uczestników szkoleń są pokrywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie nie może trwać dłużej niż 3 lata, a jeśli niepełnosprawny będzie szkolił się indywidualnie, to refundacja jego kosztów nie może przekraczać kwoty dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Na szkolenie kierują powiatowe urzędy pracy z własnej inicjatywy lub na podstawie wskazań organu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) orzekającego o niezdolności do pracy.

Podobne prace

Do góry