Ocena brak

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Postanowienia Ordynacji podatkowej zmieniają w sposób zasadniczy pozycję prawnopodatkową spadkobierców, czyniąc ich uniwersalnymi następcami prawnymi. Spadkobiercy przejmuję bowiem nie tylko przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, ale i również prawa niemajątkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem jednakże dalszego prowadzenia tej działalności na własny rachunek.

Odrzucenie spadku powoduje brak sukcesji uniwersalnej, natomiast przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje. Że sukcesja podatkowa jest również ograniczona do aktywów przejmowanego spadku w zakresie praw majątkowych.

Odpowiedzialność spadkobierców dotyczy również pobranych, a nie wpłaconych podatków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta; odsetek za zwłokę zaległości podatkowych spadkodawcy; nie zwróconej przez spadkodawcę zaliczki naliczonego VAT oraz ich oprocentowania; opłaty prolongacyjnej i kosztów postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy kształtowana jest konstytutywną decyzję organu podatkowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. O tym, iż jest to decyzja konstytutywna przesądza fakt, iż dopiero z momentem doręczenia powstają skutki prawne w postaci obowiązku uiszczenia w terminie 14 dni określonych w decyzji o zakresie odpowiedzialności należności.

Na organy podatkowe w związku z ewentualnym ustaleniem zakresu odpowiedzialności spadkobiercy, zostały nałożone określone obowiązki. I tak mają one m.in. obowiązek zawiadamiania spadkobierców o złożonych przez spadkodawcą odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego.

Podobne prace

Do góry