Ocena brak

Narzędzia multimedialne

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Istnieje wiele różnych programów umożli­wiających zaprojektowanie własnej aplika-
multimedialnej. Są to programy dla pro­fesjonalistów, jak i dla zastosowań domo­wych. Umożliwiają łączenie tekstu z obra­zem, animacją, dźwiękiem, a także utwo­rzenie połączeń hypertekstowych. W pakie­tach profesjonalnych zwykle możliwa jest również edycja poszczególnych zdjęć czy fragmentów dźwięku.
W projektowaniu aplikacji multimedial­nej istotne jest dokładne zsynchronizowa­nie wszystkich elementów. Wiele pakietów umożliwia dostrojenie elementów za pomo­cą specjalnego narzędzia. W specjalnym oknie dialogowym pokazana jest lista wszystkich elementów. Można wówczas, za pomocą wskaźników, zadać punkt po­czątkowy i końcowy dla odtwarzania każ­dego elementu.
Coraz więcej producentów oprogramo­wania wyposaża nowe wersje programów w możliwości multimedialne. Nie trzeba być jednakże programistą, aby skonstru­ować aplikację multimedialną. Popularne pakiety biurowe, zawierające edytor tek­stów, czy też arkusz kalkulacyjny, mają możliwości włączenia gotowych animacji, dźwięku czy sekwencji wideo do tekstu czy arkusza. Istnieje już wiele bibliotek zawie­rających pliki z gotowym dźwiękiem lub animacją. Zaawansowani użytkownicy mo­gą, wykorzystując wewnętrzny język pole­ceń (edytora czy arkusza), wzbogacić obsługę konkretnego tekstu, tak aby spra­wiał on wrażenie działającej aplikacji mul­timedialnej .

Podobne prace

Do góry