Ocena brak

Narody jako uczestnicy stosunków

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Narody jako uczestnicy stosunków międzynarodowych - kwestia samostanowienia narodów. Prawo narodów do samostanowienia. Konsekwencją zaakceptowania w sto­sunkach międzynarodowych prawa do samostanowienia jest problem podmiotowo­ści narodu. Prawo do samostanowienia, proklamowane w XIX w. jako „zasada narodowości" przez P.S. Manciniego, ogólnikowo tylko zostało wymienione w Karcie NZ. Artykuł l Karty uznaje za jeden z celów organizacji rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów.

Naród, w drodze swobodnie wyrażonej woli, może opowiedzieć się za utworzeniem własnej państwowości, może też przyłączyć się do istniejącego już podmiotu. Samookreślenie — wybór własnego statusu wewnętrznego i zewnętrznego — może nastąpić w drodze pokojowej lub — jak w przypadku wielu kolonii terytoriów zależnych — może być realizowane w drodze walki narodowowyzwoleńczej. Naród, który w trakcie walki narodowowyzwoleńczej tworzy zręby swej państwowości, wykształca organy cywilne lub wojskowe zdolne do reprezentowania go w płaszczyźnie międzynarodowej, staje się podmiotem prawa międzynarodowego, jest traktowany jako swego rodzaju państwo in statu nascendi.

Podobne prace

Do góry