Ocena brak

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy zarobkowej

zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość lub zwiększenia

potrzeb

- zadośćuczynienia za krzywdę, czyli wyrównanie cierpień psychicznych i strat

moralnych

2) poszkodowany zmarł :

- wszystkie zobowiązania przechodzą na spadkobierców oprócz zadośćuczynienia

(tylko w sytuacji, zażądała za życia dana osoba lub zobowiązał się do tego sprawca)

- w przypadku śmierci inne osoby mogą wystąpić z roszczeniem, są to osoby, które były

uprawnione do otrzymywania alimentów od zmarłej osoby, wtedy osoba

odpowiedzialna za szkodę przejmuje na siebie alimenty

- osoby w stosunku do których zmarły świadczył alimenty, ale nie był do tego

zobowiązany, mogą domagać się alimentów, gdy zasady współżycia społecznego za

tym przemawiają

- najbliżsi zmarłego, jeżeli na skutek śmierci nastąpiło istotne pogorszenie się ich

sytuacji życiowej, mogą domagać się stosownego odszkodowania (dotyczy tylko

sytuacji majątkowej)

Podobne prace

Do góry