Ocena brak

Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Odpowiedzialność pracownicza – to konieczność ponoszenia przez pracowników negatywnych skutków o charakterze moralnym i materialnym spowodowanych jego nagannym zachowaniem polegającym na naruszeniu obowiązków pracowniczych.

Rodzaje:

-odpowiedzialność- porządkowa

-odpowiedzialność- dyscyplinarna

-odpowiedzialność-materialna

Kara pieniężna może być nałożona za:

-nieprzestrzeganie przepisów BHP

-nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

-opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia

-stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być nałożona dopiero po wysłuchaniu pracownika.

Podobne prace

Do góry