Ocena brak

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może kontrolować działalność organy samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych osób prawnych z pkt widzenia legalności, gospodarności, rzetelności. Kontrola może również dotyczyć innych jednostek i przedsiębiorstw w zakresie w jakim wykorzystują oni majątek lub środki państwowe oraz czy wywiązują się z obowiązków wobec państwa. Obowiązki NIK wobec Sejmu:

  • przedkładanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

  • przedkładanie opinii w sprawie absolutorium dla RM

  • przedkładanie inf o wynikach kontroli oraz wnioski i wystąpienia

Nie jest to organ adm gospodarczej - kontroluje jednak państwo, realizację jego zadań wobec gospodarki przez adm gospodarczą.

Podobne prace

Do góry