Ocena brak

Najważniejsze zadania własne gminy

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

 • Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

 • Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie:

 1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej

 2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego

 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków komunalnych, czystość i porządek, urządzenia sanitarne, wysypiska i odpady komunalne, energia elektryczna cieplna i gaz.

 4. Lokalny transport zbiorowy

 5. Ochrona zdrowia

 6. Pomoc społeczna

 7. Edukacja publiczna (przedszkola + podstawówki + gimnazja)

 8. Gminne budownictwo mieszkaniowe

 9. Kultura (biblioteki + placówki upowszechniania kultury)

 10. Kultura fizyczna i turystyka (tereny rekreacyjne + urządzenia sportowe)

 11. Targowiska i hale targowe

 12. Zieleń

 13. Cmentarze gminne

 14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa

 15. Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych

 16. Polityka prorodzinna

 17. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

 18. Promocja gminy

 19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 20. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Podobne prace

Do góry