Ocena brak

Najem, użyczenie, dzierżawa, leasing - porównanie

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Najem, użyczenie, dzierżawa, leasing - porównanie

Transkrypt

DEFINICJA
KODEKSOWA

STRONY
UMOWY

TYP UMOWY

OBOWIĄZKI
STRON

NAJEM
Art.659 KC „Przez
umowę najmu
wynajmujący
zobowiązuje się oddać
najemcy rzecz do
używania przez czas
oznaczony lub
nieoznaczony, a
najemca zobowiązuje
się płacić
wynajmującemu
umówiony czynsz

DZIERŻAWA
Art.693 KC „Przez
umowę dzierżawy
wydzierżawiający
zobowiązuje się
oddać dzierżawcy
rzecz do używania i
pobierania
pożytków przez
czas oznaczony lub
nieoznaczony, a
dzierżawca
zobowiązuje się
płacić
wydzierżawiającem
u umówiony
czynsz”

UŻYCZENIE
Art.710 KC
„Przez umowę
użyczenia
użyczający
zobowiązuje się
zezwolić
biorącemu, przez
czas oznaczony
lub nieoznaczony,
na bezpłatne
używanie oddanej
mu w tym celu
rzeczy”

Wynajmujący
(właściciel rzeczy) i
Najemca (płacący za
rzecz)
Umowa konsensualna,
zgodny zamiar stron,
umowa wzajemna,
umowa odpłatna,
charakter
zobowiązujący

Wydzierżawiający
(właściciel) i
dzierżawca
(płacący)
Umowa
konsensualna,
zgodny zamiar
stron, umowa
wzajemna, umowa
odpłatna, charakter
zobowiązujący
Wydzierżawiający oddanie rzeczy do
używania i
pobierania
pożytków,
nieprzeszkadzanie
w używaniu rzeczy,
wydanie rzeczy w
terminie
Dzierżawca –
zapłata czynszu,
zwrócenie
przedmiotu
dzierżawy w takim
stanie, w jakim
powinien się
znajdować
stosownie do
przepisów o
wykonywaniu
dzierżawy

Użyczający
(właściciel) i
biorący do
używania
Umowa realna, z
chwilą oddania
rzeczy, umowa
nieodpłatna

Wynajmujący –
oddanie rzeczy do
używania w stanie
przydatnym do
umówionego użytku i
utrzymywanie jej w
takim stanie przez czas
trwania najmu,
nieprzeszkadzanie w
używaniu rzeczy,
wydanie rzeczy w
terminie
Najemca – uiszczanie
czynszu, używanie
rzeczy z należytą
starannością, w sposób
odpowiadający
właściwościom i
przeznaczeniu rzeczy,
powiadomienie
wynajmującego o
potrzebie
obciążających go

Użyczający –
oddanie rzeczy do
używania
Biorący do
używania – zwrot
rzeczy w stanie
niepogorszonym,
jednak biorący
nie ponosi
odpowiedzialnośc
i za zużycie
rzeczy będące
następstwem
prawidłowego
używania

LEASING
Art.7091 KC „Przez umowę
leasingu finansujący
zobowiązuje się, w zakresie
działalności swojego
przedsiębiorstwa, nabyć
rzecz od oznaczonego
zbywcy na warunkach
określonych w tej umowie i
oddać tą rzecz
korzystającemu do używania
albo używania i pobierania
pożytków przez czas
oznaczony, a korzystający
zobowiązuje się zapłacić
finansującemu w
uzgodnionych ratach
wynagrodzenie pieniężne,
równe co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytułu
nabycia rzeczy przez
finansującego”
Finansujący i korzystający

Umowa wzajemna, umowa
odpłatna, funkcja kredytowa

Finansujący – wydanie
rzeczy korzystającemu w
takim stanie w jakim
znajdowała się ona w chwili
wydania finansującemu przez
zbywcę, wydanie z rzeczą
odpisu umowy ze zbywcą lub
odpisów innych posiadanych
dokumentów dotyczących tej
umowy, zwłaszcza karty
gwarancyjnej
Korzystający – zapłata rat w
odpowiednich terminach,
utrzymanie rzeczy w
należytym stanie,
dokonywanie konserwacji
rzeczy, informowanie o
konieczności istotnych
napraw, umożliwienie
finansującemu sprawdzenie
rzeczy w zakresie utrzymania
i napraw rzeczy, ponoszenie
ciężarów związanych z

napraw, zwrócenie
rzeczy w stanie
niepogorszonym
ESENTIALIA
NEGOTI

CZAS
TRWANIA

PRZEDMIOT
UMOWY

ZAKRES
UŻYWANIA
RZECZY

FORMA
ZAWARCIA

Odpłatność => czynsz
Wszelka rzecz, ale nie
prawa
Określa umowa – na
czas określony lub
nieokreślony
Tylko rzecz oznaczona
co do tożsamości i
nadająca się do użytku.
Rzeczy ruchome i
nieruchomości, jak
również ich części
składowe.
Wyłączone rzeczy
zużywalne, prawa,
dobra niematerialne.
Zgodnie z
gospodarczym
przeznaczeniem

Forma dowolna , najem
nieruchomości lub
pomieszczenia na
dłużej niż 1 rok– forma
pisemna pod rygorem
ad eventum=>
niezachowanie
odczytywane jako
umowa na czas
nieokreślony

SKUTKI
ZAWARCIA
UMOWY

Ograniczenie władania
rzeczą przez
właściciela, najemca
ma obowiązki wobec
osób trzecich

OBCIĄŻENIE
NAPRAWAMI

Najemca – nakłady
drobne, nakłady
związane ze zwykłym
używaniem rzeczy
Wynajmujący nakłady duże, naprawy

własnością lub posiadaniem
rzeczy, otrzymanie zgody na
zmiany w rzeczy, które nie
wynikają z jej przeznaczenia
Zapłata ceny lub
wynagrodzenia

Odpłatność
Rzeczy i prawa

Nieodpłatność

Określa umowa –
na czas określony
lub nieokreślony
Tylko rzecz
oznaczona co do
tożsamości i
nadająca się do
użytku.
Rzeczy ruchome i
nieruchomości, jak
również ich części
składowe, prawa.

Określa umowa –
na czas określony
lub nieokreślony
Tylko rzecz
oznaczona co do
tożsamości i
nadająca się do
użytku.
Rzeczy ruchome i
nieruchomości.

Określa umowa- czas
określony

Zgodnie z
wymaganiami
prawidłowej
gospodarki i nie
może zmieniać
przeznaczenia
przedmiotu
dzierżawy bez
zgody
wydzierżawiająceg
o
Przepisy dot. najmu

Jeśli umowa nie
określa sposobu
używania rzeczy,
w sposób
odpowiadając jej
właściwościom i
przeznaczeniu

Jeśli umowa nie określa
sposobu używania i
pobierania pożytków z
rzeczy, w sposób
odpowiadając jej
właściwościom i
przeznaczeniu

Forma dowolna

Na piśmie pod rygorem
nieważności

Ograniczenie
władania rzeczą
przez
wydzierżawiające
go, dzierżawca
ma obowiązki
wobec osób
trzecich
Biorący do
używania –
zwykłe koszty
utrzymania, jeśli
poniósł inne
wydatki lub

Własność pozostaje przy
finansującym
Korzystający ponosi ciężary
związane z własnością lub
posiadaniem rzeczy

Dzierżawa zawarta
na czas dłuższy niż
30 lat, po upływie
tego terminu
odczytywana jest
jako umowa
zawarta na czas
nieokreślony
Ograniczenie
władania rzeczą
przez
wydzierżawiająceg
o, dzierżawca ma
obowiązki wobec
osób trzecich
Dzierżawca –
naprawy konieczne,
naprawy niezbędne
do zachowania
przedmiotu
dzierżawy w stanie

Tylko rzecz oznaczona co do
tożsamości i nadająca się do
użytku.
Rzeczy ruchome i
nieruchomości.

Korzystający – naprawy
niezbędne do utrzymania
rzeczy w stanie
niepogorszonym

konieczne
do przydatności rzeczy
do użytku

niepogorszonym

ZAPŁATA

- termin umówiony wynikający z
przepisów=> z góry
jeśli mniej niż miesiąc
to całość, dłużej niż
miesiąc i na czas
nieoznaczonymiesięcznie do 10. dnia
miesiąca

MOŻLIWOŚĆ
WYPOWIEDZE
NIA

-wypadki określone w
umowie
- 2 miesiące najemca
nie płaci czynszu [bez
zachowania terminu
wypowiedzenia]
-złe używanie rzeczy

- termin umówiony
- wynikający z
przepisów=> z dołu
w terminie
zwyczajowo
przyjętym, a z
braku takiego
zwyczaju –
półrocznie z dołu
- bez uiszczania
czynszu, tylko
ponoszenie
podatków i innych
ciężarów
związanych z
własnością lub z
posiadaniem gruntu
- oddanie
przedmiotu
dzierżawy osobie
trzeciej do
bezpłatnego
używania lub jej
poddzierżawienie
bez zgody
wydzierżawiająceg
o [bez zachowania
terminu
wypowiedzenia]
-zwłoka z zapłatą
za 2 pełne okresy
płatności lub przy
płatności rocznej
zwłoka ponad 3
miesiące [bez
zachowania terminu
wypowiedzenia]

TERMINY
WYPOWIEDZE
NIA

Umowa na czas
oznaczony
- terminy umowne

Umowa na czas
oznaczony
- terminy umowne

Umowa na czas
nieokreślony
- zachowanie terminów
umownych
-terminy ustawowe:
*czynsz płatny w
odstępach większych

Umowa na czas
nieokreślony
- zachowanie
terminów
umownych
-terminy ustawowe:
* grunty rolne na 1

nakłady na rzecz
stosuje się
odpowiednio
przepisy o
prowadzeniu
cudzych spraw
bez zlecenia
Brak

Żądanie zwrotu
rzeczy (umowa na
czas określony i
nieokreślony)
- używanie w
sposób sprzeczny
z umową albo
właściwościami
lub z
przeznaczeniem
rzeczy
- powierzenie
rzeczy osobie
trzeciej bez zgody
- rzecz stanie się
potrzebna
użyczającemu z
powodów
nieprzewidzianyc
h w chwili
zawarcia umowy

- termin umowny

- korzystający bez zgody
finansującego oddał rzecz
osobie trzeciej do używania
- niezapłacenie raty w
dodatkowym terminie
- naruszenie obowiązków
korzystającego, pomimo
upomnienia na piśmie

- terminy umowne
- natychmiastowo gdy bez
zgody finansującego
korzystający oddał rzecz
osobie trzeciej do używania
- natychmiastowo przy
niezapłaceniu raty w
dodatkowym terminie

SPOSOBY
ZAKOŃCZENIA
UMOWY

SKUTKI
WYGAŚNIĘCIA

niż miesiąc- najpóźniej
na 3 miesiące naprzód
na koniec kwartału
kalendarzowego
*czynsz płatny
miesięcznie- na miesiąc
naprzód na koniec
miesiąca
kalendarzowego
*czynsz płatny w
krótszych odstępach
czasu – 3 dni
*najem dzienny- na 1
dzień naprzód
-wypowiedzenie
-koniec umowy na czas
określony

rok naprzód na
koniec roku
dzierżawnego
* inna dzierżawa na
6 miesięcy naprzód
przed upływem
roku dzierżawnego

Zwrot rzeczy w stanie
niepogorszonym,
rozliczenie

Patrz najem

-wypowiedzenie
-koniec umowy na
czas określony

- żądanie zwrotu
rzeczy
-koniec umowy
na czas określony
- biorący uczynił
z rzeczy użytek
odpowiadający
umowie albo gdy
upłynął czas, w
którym mógł ten
użytek uczynić
(umowa na czas
nieoznaczony)
Zwrot rzeczy w
stanie
niepogorszonym

-wypowiedzenie
-koniec umowy na czas
określony

Bez zgody
użyczającego
biorący nie może
oddać rzeczy
użyczonej osobie
trzeciej do
używania

Bez zgody finansującego
korzystający nie może oddać
rzeczy osobie trzeciej do
używania

Możliwość wykupu

DOMNIEMANIE, ŻE RZECZ
ZOSTAŁA WYDANA W STANIE
DOBRYM, DLATEGO RADAPROTOKÓŁ ZDAWCZOODBIORCZY
ODDANIE
OSOBOM
TRZECIM

Możliwość podnajmu
bądź oddania do
nieodpłatnego
używania osobie
trzeciej, jeżeli umowa
tego nie zabrania
[ najem lokalipotrzebna zgoda
właściciela, z
wyjątkiem osób
względem których
najemca obciążony jest
obowiązkiem
alimentacyjnym]

Bez zgody
wydzierżawiająceg
o dzierżawca nie
może oddawać
przedmiotu
dzierżawy osobie
trzeciej do
bezpłatnego
używania ani go
poddzierżawiać

Podobne prace

Do góry