Ocena brak

Nadzór w zakresie spraw powierzonych

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa. Następuje to na podstawie porozumienia wojewody z zarządem gminy, powiatu lub województwa.

Wojewoda może wstrzymać wykonanie uchwały rady gminy, powiatu lub samorządu województwa i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia , wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin jej ponownego uchwalenia. Jeżeli uchwała wymienionych organów nie uwzględnia wskazań wojewody, wojewoda może uchylić uchwałę i wydać w to miejsce zarządzenie , informując o tym właściwego ministra. Zarządzenie wojewody wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jego wydania, chyba że w tym czasie właściwy minister wyda inne rozstrzygnięcie.

Akt wojewody o uchyleniu uchwały organu samorządu terytorialnego oraz jego zarządzenie bądź rozstrzygnięcie właściwego ministra mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego.

Skarga z art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art.101 ustawy o samorządzie gminnym stwarza możliwość zaskarżenia uchwał organów gminy poza trybem nadzorczym.

Art.101 ust.1 stanowi : “każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”.

Określenie “uchwała podjęta przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej” obejmuje wszystkie uchwały organów gminy będące aktami normatywnymi, a więc takimi, które nie mają imiennie oznaczonego adresata oraz regulują nieokreśloną liczbę przypadków. Należą do nich uchwały zawierające przepisy gminne, jak i podejmowane w sprawie statutu gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu gminy, w sprawie podatków i opłat, ustalenia zakresu działania sołectwa i dzielnic (osiedla itp Skargę można wnieść w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, jeżeli wyrażą oni na to pisemną zgodę.

Skargi nie można wnosić jeżeli orzekał już w danej sprawie sąd administracyjny i skargę oddalił.

Do góry