Ocena brak

Nadzór nad warunkami pracy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują :

1. PIP (Państwowa inspekcja Pracy).PIP – sprawy związane z PIP ustawa 6381,tekst jednolity, Dz. U. 1254.

Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad BHP. PIP podlega Sejmowi, a nadzorem i kontrolą PIP-u objęte są wszystkie zakłady pracy.Do zakresu działania PIP należą:

1. kontrola:

- wynagrodzeń za pracę;

- czasu pracy;

- urlopów;

- ochrona pracy kobiet;

- zatrudnienie młodocianych i osób niepełnosprawnych.

2. kontrola przestrzegania przepisów BHP przy projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji zakładów pracy.Pracownicy PIP uprawnieni są do stosowania następujących środków prawnych:

- nakazów w formie decyzji administracyjnych;

- wystąpień;

- sprzeciwów;

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego lub nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;

- nie przestrzegania przepisów BHP;

- nieujawnienie wypadków przy pracy;

- niewykonanie w terminie nakazu inspektora pracy, utrudnienie kontroli.

2. PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna).PIS –organizacja ta powstała na mocy ustawy z 14.03.85r. do nadzoru nad warunkami:

1. higieny pracy w zakładzie pracy;

2. higieny środowiska;

3. higieny w szkołach i ośrodkach wypoczynkowych;

4. zdrowotnymi;

5. żywności, żywienia;

6. w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania i powstania chorób zawodowych i zaraźliwych.PIS podlega Ministrowi Zdrowia, a swoje zadania wykonuje poprzez:

a) zapobiegawczy nadzór sanitarny, to:

- opiniowanie projektów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacja inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji.

b) bieżący nadzór sanitarny, obejmuje:

- higienę środowiska, czystości powietrza, gleby i wody;

- utrzymanie stanu higienicznych obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, higienę szkół i placówek wychowawczych.

Przedmiotem działalności PIS jest higiena pracy.

3. UDT (Urząd Dozoru Technicznego). UDT – jest centralnym organem państwowym realizującym zadania związane z wykonaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie z 21.12.00r. DzU nr 122.Działalność UDT polega na sprawowaniu nadzoru technicznego nad urządzeniami technicznymi stwarzającymi zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia i środowiska.

Pracownik UDT uprawniony jest do:

- wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia techniczne,

- przeprowadzenie w ustalonym terminie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności,

- wydawania zaleceń pokontrolnych.4. Oraz inne organy to jest: urzędy morskie, górnicze i inne.PIOŚ – reguluje go ustawa, a ochronę środowiska DzU nr 112 z 2002r.Zadania:

1. Ocena sposobów eksploatowania maszyn i urządzeń technicznych mających wpływ na środowisko naturalne.

2. Ocena skuteczności urządzeń chroniących środowisko, a także oceny stosowania technologii i rozwiązań technicznych.W razie stwierdzenia uchybień Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzje dotyczącą wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań środowiska.

W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpośredniego zagrożenia grożącego zniszczeniem środowiska w znaczących rozmiarach inspektor O.Śr. ma prawo do podjęcia decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu tej działalności. PIOŚ może także wymierzyć karę pieniężną lub wszcząć postępowanie wobec winnych nie przestrzegających ustawy o Ochronie Środowiska.Społeczny nadzór nad warunkami pracy sprawują:

1. Związki zawodowe.

2. Społeczne inspekcje pracy.Nadzór wewnętrzny nad warunkami pracy

Nadzór wewnętrzny nad warunkami w pracy w zakładach pracy sprawują:

1. Z ramienia pracodawcy – Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Z ramienia pracownika – Społeczna Inspekcja Pracy i Związki Zawodowe.

Podobne prace

Do góry