Ocena brak

Nadzór nad stowarzyszeniami

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Celem nadzoru nad stowarzyszeniami jest przestrzeganie prawa oraz statutu.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

 • Wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje nadzór

 • Starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Starosta może kontrolować bieżącą działalność stowarzyszenia (uchwały, sprawozdania), może udać się do siedziby, prosić o wgląd do dokumentacji stowarzyszenia

Organ nadzorujący ma prawo:

 • Żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków

 • Żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie,

 • Bądź też udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,

 • Bądź też wystąpić do sądu z wnioskiem czy działania stowarzyszenia są zgodne z prawem.

Sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

 • Udzielić upomnienia władzom,

 • Uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,

 • Rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażą1naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie, gdy:

 • Liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia

 • Stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 1 rok

Sąd nigdy nie jest organem nadzoru, sad tylko rozstrzyga!

Podobne prace

Do góry