Ocena brak

Nadzór nad prowadzeniem egzekucji. Szczególne uprawnienia do wstrzymania czynności egzekucyjnych

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Funkcje nadzorcze powierzone są organom wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania egzekucji. W zależności więc od charakteru organu egzekucyjnego i wykonywanej egzekucji kształtuje się właściwość nadzorczych organów nad prowadzeniem egzekucji. Organem nadzoru wobec naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. W razie braku organu wyższego stopnia wobec organu egzekucyjnego, prowadzącego egzekucję należności pieniężnej organem wyższego stopnia jest miejscowo właściwy dyrektor izby skarbowej. Organ ten sprawuje także nadzór nad egzekucją należności pieniężnej, prowadzoną przez dyrektora izby celnej, o ile jest właściwy miejscowo ze względu na siedzibę dyrektora izby celnej. Gdy taka egzekucję prowadzi organ jednostki samorządu terytorialnego nadzór sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze.

Szczególne upoważnienia do wstrzymania czynności egzekucyjnych każdego organu egzekucyjnego ma wojewoda. Uprawnienie to normuje art. 20 u.a.r.w. Jest to kompetencja wyłączna wojewody, nie podlegająca przekazaniu np. wicewojewodzie czy innym pracownikom urzędu wojewódzkiego. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych przez wojewodę może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony. W odniesieniu do egzekucji należności pieniężnych może to nastąpić tylko jednorazowo wobec danej należności i na okres nie dłuższy niż 30 dni. O fakcie wstrzymania egzekucji należności pieniężnej wojewoda niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, podając przyczyny wstrzymania. Charakter aktu wojewody o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych nie jest oznaczony, w szczególności brak wskazania środków prawnych, jakie np. służyć powinny wierzycielowi, jeżeli jego zdaniem bezzasadnie wojewoda skorzystał z uprawnienia, o jakim mowa w art. 20 u.a.r.w.

Podobne prace

Do góry