Ocena brak

Nadzór nad działalnością samorządu województwa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc legalności.

Organy nadzoru nad działalnością województwa mają prawo :żądać informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania województwa, orzekać o nieważności uchwał sprzecznych z prawem,

Marszałek województwa zobowiązany jest przedstawiać wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

Do uchwał zarządu województwa poddanych nadzorowi należą uchwały (art.58 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie województwa) wyrażające zgodę na nieodpłatne rozporządzenie oraz zbycie nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych bądź przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą bądź też na zmianę przeznaczenia składników takiego mienia.

Organ nadzoru ma prawo stwierdzić nieważność uchwały organu samorządu województwa tylko w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Po upływie tego terminu - inaczej niż w przypadku uchwały organu gminy lub powiatu - organ nadzoru nie może zaskarżyć uchwały do sądu administracyjnego, lecz może we własnym zakresie orzec o niezgodności uchwały z prawem. Co do skutków takiego orzeczenia stosuje się przepisy k.p.a.

Dalszą różnicą w porównaniu z powiatem jest to, że rozwiązanie sejmiku województwa przez Sejm może nastąpić tylko “ w razie naruszenia przez sejmik województwa Konstytucji lub rażącego albo wielokrotnego naruszania ustaw”. Rozwiązanie sejmiku województwa jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich organów samorządu województwa. Do czasu wyboru nowych organów ich funkcje pełni właściwy terytorialnie wojewoda.

Ta sama przesłanka (naruszenie Konstytucji lub rażące albo wielokrotne naruszanie ustaw) stanowi przyczynę rozwiązania zarządu województwa. .

Organy samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) mają prawo zaskarżać do sądu administracyjnego skierowane do nich rozstrzygnięcia nadzorcze. Mogą to czynić , podnosząc zarzut niezgodności z prawem , w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Podobne prace

Do góry