Ocena brak

Nadzór nad działalnością powiatu

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Nadzór nad działalnością powiatu sprawują te sam organy co nad działalnością gminy, stosują to samo kryterium legalności (zgodności z prawem). organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Uchwały rady powiatu organom nadzoru przedkłada starosta w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu niezwłocznie.

Konsekwencje sprzeczności uchwały z prawem są takie sama jak w przypadku uchwały rady gminy. A więc nieważność uchwały sprzecznej z prawem, a w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazanie przez organ nadzoru, że uchwałę wydano sprzecznie z prawem. Takie same jak w przypadku gminy są terminy do podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego (30 dni od dnia dostarczenia organowi nadzoru uchwały) oraz do stwierdzenia nieważności uchwały przez sąd administracyjny ( 1 rok od jej podjęcia, o ile dotrzymano 7-dniowy termin do przedłożenia uchwały organowi nadzoru).

W razie rażącego naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw , ulega ona rozwiązaniu przez Sejm, co jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu.

Prezes RM może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny, po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji powiatu oraz po wysłuchaniu opinii sejmiku województwa.

Komisarza rządowego powołuje Prezes RM na wniosek wojewody, zaopiniowany przez sejmik województwa. Komisarz przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu.

Rozstrzygnięcia organów nadzoru, w tym dotyczące rozwiązania zarządu powiatu oraz zawieszenie organów powiatu i ustanowienie zarządu komisarycznego, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Zaskarżać można też rozstrzygnięcia dotyczące organów związków i porozumień powiatów.

Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi, jeśli skargi nie wniesiono albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi.

Podobne prace

Do góry