Ocena brak

NADZÓR BUDOWLANY

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

w dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w oddzielnych przepisach.

Obowiązki organów nadzoru budowlanego:

nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,

prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

Organy te kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień. Organy nadzoru lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

do obiektu,

na teren budowy, zakładu pracy,

na teren, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Te czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, dostawcy wyrobów budowlanych. Podczas czynności kontrolnych organy mogą żądać od powyższych osób informacji i udostępnienia dokumentów:

związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,

świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Organy te mogą nałożyć obowiązek dostarczenia przez te osoby w określonym terminie ocen technicznych lub ekspertyz dotyczących wyrobów lub budowli. Na to postanowienie przysługuje zażalenie.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,

kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej,

badanie przyczyn katastrof,

współdziałanie z organami kontroli państwowej

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego określa zadania i tryb działania organów nadzoru budowlanego. Sprawuje on kontrolę nad działaniami tych organów, a także nad organami administracji archit. – budowl.; jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i woj. inspekt. budowl. i organów samorządu zawodowego (np. samorząd zawodowych architektów); prowadzi także centralne rejestry (osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych, ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej). Swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwolenie na budowę,

sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień,

sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jej toku decyzji i postanowień, a także sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Podobne prace

Do góry