Ocena brak

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Ustawa z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udziela zgody, gdy sprawa dotyczy nieruchomości rolnej. Zezwolenie to - w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Nabycie nieruchomości (w rozumieniu ustawy) - nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego.

Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w mającej siedzibę na terytorium RP spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości wymaga zezwolenia MSWiA, jeśli: -w wyniku nabycia lub objęcia akcji/udziałów spółka stanie się spółką kontrolowaną -spólka jest spółką kontrolowaną, a udziały/akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący udziałowcem/akcjonariuszem spółki. Nabycie nieruchomości z pominięciem przepisów ustawy z 1920r. jest nieważne. Przepisy nie dotyczą dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia. Ustawa przewiduje też inne wyjątki od zasady udzielania zezwoleń na nabywanie nieruchomości. Wg nowelizacji ustawy z 2001r., której celem było dostosowanie do norm UE, w okresie 10 lat od wydania zezwolenia MSWiA dokonuje kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu. Jeśli stwierdzi się niezgodność, minister stwierdza jego nieważność.

Jeżeli o zezwolenie (z wyjątkiem zez. na nabycie zasobów naturalnych, gruntów rolnych i leśnych) ubiega się przedsiębiorca UE, którego przeds. lub jego oddział zostało założone na terytorium RP, minister wydaje zezwolenie, gdy jest to konieczne do wykonywania działalności gosp. Nie dot. to obywateli UE działających na terytorium RP na zasadzie samozatrudnienia w rozumieniu Układu Europejskiego. Minister odmawia zezwolenia, gdy jest touzasadnione względami polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry