Ocena brak

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

- przetworzenie (art. 192 KC)

- połączenie (art. 193 KC)

oraz art. 191 KC

- pomieszanie (art. 193 KC_

1. Przetworzenie, art. 192 KC

Przetworzenie polega na wytworzeniu nowej rzeczy z cudzych materiałów. Własność tej nowej rzeczy może nabyć w tym wypadku osoba dokonująca przetworzenia (art. 192 § 1 KC ) albo właściciel rzeczy przetworzonych (art. 192 § 2 KC )

a. nabycie własności nowej rzeczy przez przetwarzającego

Przetwarzający nabędzie własność rzeczy przezeń wytworzonej, jeżeli będzie przetworzenia dokona w dobrej wierze a wartość nakładu pracy włożonej w wytworzenie nowej rzeczy przewyższać będzie wartość cudzych materiałów, użytych do wytworzenia tej rzeczy. 

b. nabycie własności nowej rzeczy przez właściciela materiałów przetworzonych

Własność nowej rzeczy przypadnie właścicielowi materiałów użytych do wytworzenia nowej rzeczy, jeżeli zabraknie dobrej woli przetwarzającego albo gdy wartość materiałów przewyższać będzie wartość pracy koniecznej do wytworzenia nowej rzeczy. 

2. Połączenie, art. 191 KC i art. 193 KC

Kodeks przewiduje dwa rodzaje połączenia prowadzącego do zmiany własności: połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością (art. 191 KC) i połączenie samych tylko rzeczy ruchomych (art. 193 KC ). W tym drugim wypadku możliwe jest nabycie współwłasności przez właścicieli rzeczy połączonych albo nabycie własności przez właściciela tylko jednej z rzeczy razem połączonych. 

a. nabycie własności rzeczy ruchomej przez właściciela nieruchomości, art. 191 KC

Właściciel nieruchomości stanie się właścicielem rzeczy ruchomej, jeżeli ta zostanie połączona z nieruchomością w ten sposób, że stanie się jej częścią składową (zob. art. 47 KC  

b. nabycie współwłasności, art. 193 § 1 zd. 1 KC

Nabycie współwłasności nowej rzeczy, powstałej z połączenia rzeczy ruchomych, następuje gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest nieopłacalne ze względu na nadmierne trudności albo koszty, a żadna z rzeczy nie ma znacznie większej wartości niż pozostałe rzeczy ruchome, które zostały z nią połączone. 

c. nabycie własności przez jednego właściciela, art. 193 § 2 KC

Własność nowej rzeczy powstałej z połączenia rzeczy ruchomych przypada właścicielowi tej z nich, która ma wartość znacznie wyższą niż pozostałe. Dodatkowo musi rozłączenie rzeczy połączonych i przywrócenie stanu poprzedniego musiałoby wiązać się z nadmiernymi trudnościami albo kosztami. 

3. Pomieszanie

Skutki pomieszania są identyczne jak w przypadku połączenia - zob. art. 193 KC

Podobne prace

Do góry