Ocena brak

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA MOGĄ BYĆ TWORZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Bank spółdzielczy

- zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze na podstawie zezwolenia KNF

- zezwolenie jest wydawane z uzgodnieniem z Ministrem Finansów na niosek założycieli z uwzględnieniem zasad odrębnych – ustawa  o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie _______ 2000 ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych

- Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego

Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie

a) Zezwolenia KNF

b) Wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów z zachowaniem trybu określonego w przepisach KSH o spółkach akcyjnych

c) Przez osoby zagraniczne z udziałem osób zagranicznych

d) Wkłady pieniężne osób zagranicznych to kapitały założycielskie banku, są wnoszone w złotych

Organy banku – zasady:

a) Funkcje organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się z co najmniej 5 osób wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy; bank obowiązany jest informować KNF o składzie rady nadzorczej

b) Zarząd banku składa sięz co najmniej 5 osób

c) Powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym Prezesa, następuje za zgodą KNF i na wniosek o wyrażenie zgody z którym wystąpiła rada nadzorczaKNF odmawia wyrażenia zgody na powołanie osób w skład zarządu jeżeli:

a) Były one karane za przestępstwa z winy umyślnej

b) Prowadzone jest przeciwko nim postępowanie karne, bądź karno-skarbowe przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych

Podobne prace

Do góry