Ocena brak

Na czym polegał egzemplaryzm

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Egzemplaryzm – tw. M. Wagenschein, H. Scheuerl. Zwolennicy tej teorii uważają, że konieczna jest redukcja programu nauczania. Aby jednak uniknąć zubożenia obrazu świata odzwierciedlanego w świadomości uczniów opracowano następujące sposoby nauczania:

-  pragmatyczne (gr. Pradeigma – wzór) – uczeń powinien poznać tyle ile jest bezwzględnie konieczne aby mógł wytworzyć sobie poprawny obraz zagadnienia przewidzianego tematem, jego istotę. Nie przestrzega się to rygorystycznie chronologicznego porządku, a nauczyciel ma swobodę wyboru określonych tematów z pośród innych zawartych w programie

-  egzemplaryczny układ treści – zamiast przekazywać wiedzę w sposób ciągły należy operować jej egzemplarzami tematycznymi, przy czym każdy egzemplarz powinien być reprezentatywny dla tematu. Opracowanie wiadomości na temat jednego egzemplarza umożliwi scharakteryzowanie całego pojęcia, tematu itp.. Wada: egzemplaryzm koliduje z zasadą systematyczności co w przedmiotach o liniowym charakterze nauczania jest nie do przyjęcia

EGZEMPLARYZM –

- teoria doboru i układu treści kształcenia

- konieczna jest redukcja materiału nauczania przewidzianego w dotychczasowych programach szkół; → nie może prowadzić do zubożenia obrazu świata w świadomości uczniów;

- koncepcja nauczania paradygmatycznego [gr. paradeigma – przykład] → materiał nauczania trzeba układać w sposób „ogniskowy”, wzorcowy, nie tyle co systematyczny;

- uczeń powinien poznawać tyle, ile jest konieczne, aby mógł stworzyć sobie obraz czegoś, cechy odróżniające to od innych rzeczy;

- egzemplaryczny układ treści („wyspowość”)→ zamiast przekazywać wiedzę w sposób ciągły, należy operować jej „egzemplarzami tematycznymi”zasada „pars pro toto”

Cele: zaznajomienie uczniów z reprezentatywnymi fragmentami materiału nauczania i wdrożenie ich do poznawania całości poprzez gruntowną analizę jakiegoś typowego dla tej całości fragmentu.

- Nie do przyjęcia w przedmiotach o liniowym układzie treści (np. matematyka). → Koliduje z zasadą systematycznego układu materiału nauczania.

Do góry