Ocena brak

Na czym polegają transakcje future?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Futures” to zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru lub papieru wartościowego o określonej jakości i ilości, według aktualnej ceny giełdowej.

Ponieważ zobowiązania te są wykorzystywane na giełdzie terminowej w formie standaryzowanego kontraktu, zawsze mogą w trakcie swej ważności zostać zmienione przez ponowną sprzedaż zawartych kontraktów. Ostateczne przeciwstawienie zysków i strat następuje w termin realizacji danej “wartości”. W przypadku, kiedy nie następuje wzajemne wyrównanie w ustalonym terminie, musi nastąpić fizyczne przejęcie danego towaru, np. papieru wartościowego.

Uczestnik umowy przy kupnie lub sprzedaży nie musi przekazywać pełnej wartości kontraktu, ale jedynie określoną część procentową - initial margin. Wpłaty te służą jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania kupna według ceny sprzedaży i podlegają codziennej nowej wycenie w zależności od zmian na rynku. transakcje “futures” są dokonywane w drodze otwartego przetargu.

Do góry