Ocena brak

Na czym polegają połączone badania mózgu?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Wielu naukowców zajmujących się budową mózgu i układu nerwowego oraz lekarzy neurologów coraz powszechniej łączy różne metody badawcze w celu otrzymania dokładniejszych informacji na temat mózgu. Na przykład rezonans magnetyczny może wzbogacić wartość danych dostarczonych przez EEG. Ponieważ sygnały elektryczne zostają nieco zmienione podczas przechodzenia przez czaszkę, czasami trudno dokładnie ocenić, z której części mózgu one pochodzą. Jednak jeśli jednocześnie z EEG zostanie wykonany rezonans magnetyczny, można określić źródło sygnałów na podstawie kształtu i grubości czaszki. Podobnie można połą­czyć zdjęcia stworzone przez tomograf pozytronowy i rezonans, aby nałożyć obraz aktywności mózgu na poszczególne ich części.
Mózg kryje jeszcze wiele zagadek, których nie znamy lub nie rozumiemy. Szczególnie mało wie­my o związku pomiędzy budową mózgu a ludzką świadomością - nie wiemy na przykład, w jaki spo­sób są przechowywane wspomnienia. Jednak po raz pierwszy w historii ludzkości, w wyniku inten­sywnego rozwoju nauk medycznych w ostatnim stuleciu, ludzie mają do dyspozycji różne narzę­dzia dające wgląd do wnętrza mózgu i umożliwia­jące obserwowanie jego budowy i czynności. Amerykańscy naukowcy byli tak pewni postępów w neurobiologii, że kongres amerykański ogłosił lata 90. „dekadą mózgu".
Na inaugurację „dekady mózgu" w 1990 roku Peter Fox i jego współpracownicy z John Hopkins University podjęli się zrealizowania ambitnego planu o nazwie BrainMap. Celem tego przedsię­wzięcia było skonstruowanie olbrzymiej kompu­terowej, stale uaktualnianej przez naukowców całe­go świata bazy danych, w której rejestrowano by każde nowe odkrycie dotyczące mózgu.

Do góry