Ocena brak

NA CZYM POLEGA WYMIERZANIE KARY ŁĄCZNEJ? JAKIE ZNASZ SYSTEMY WYMIARU KARY ŁĄCZNEJ?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Wymiar kary łącznej

1. możliwe systemy wymiaru kary łącznej:

- system kumulacji → sumowanie kar;

- system absorpcji → najsurowsza kara pochłania pozostałe;

- system asperacji → zaostrzenie najsurowszej z wymierzonych kar;

2. systemy mieszane, w tym polski → system wymiaru kary łącznej (art. 85-92 kk) – łączenie kar tego samego rodzaju, przy jednoczesnym określeniu górnej i dolnej granicy:

- minimum – najwyższa z kar;

- I maksimum – suma wszystkich kar;

- II maksimum – dla grzywny – 540 stawek dziennych, dla kary ograniczenia wol­ności – 18 m-cy, dla kary pozbawienia wolności – 15 lat;

3. wyjątek od zasady łączenia tych samych kar – art. 87 kk → 1 miesiąc pozbawienia wolności = 15 dni ograniczenia wolności;

4. w przypadku kary dożywocia lub 25 lat → system absorpcji; gdy jest kilka kar 25 lat → dożywocie;

5. zasady te stosuje się również do środków karnych wymiernych w czasie (art. 39 pkt 1-3 kk);

6. szczególne zasady:

- art. 86 → grzywna związana z zawieszeniem kary pozbawienia lub ograniczenia wolności ma inne granice maksymalne → odpowiednio 180 i 90 stawek; a sąd orzeka o ich wymiarze na nowo, nie przekraczając najwyższej orzeczonej ostatnio;

- art. 86 → wymierzając łączną karę ograniczenia wolności – sąd na nowo określa wymiar pracy na cele społeczne albo wysokość potrąceń, a obowiązki z art. 36 § 2 stosuje się, nawet jeśli zostały orzeczone tylko w stosunku do jednego przestępstwa;

- art. 89 → jeśli niektóre przestępstwa zagrożone są karą z możliwością zawieszenia, a inne bez, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeśli zachodzą przesłanki warunkowego zawieszenia; może wtedy orzec dodatkowo o karze grzywny (art. 71 § 1), nawet jeśli jej nie orzeczono;

- zbieg orzeczeń o okresach próby → sąd orzeka o nich na nowo;

7. zasady te stosuje się zarówno gdy wszystkie przestępstwa rozstrzygane są w jednym procesie, jak też wtedy, gdy zapadły już wyroki o poszczególne sprawy (konieczność wydania tzw. wyroku łącznego);

8. art. 92 kk → zasady te stosuje się również, gdy kary zostały już częściowo lub w całości wykonane;

Podobne prace

Do góry