Ocena brak

Na czym polega wychowanie równoległe

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

WYCHOWANIE RÓWNOLEGŁE szerszy krąg oddziaływań niż oddziaływania pozaszkolnych instytucji wychowawczych. Pojęcie to wiążemy z całością wpływów oddziałujących na młodą generację poza szkołą, łącznie z kontaktami społecznymi i kulturowymi w środowisku oraz środkami masowego przekazu.

Obok formalnej instytucji szkoły wyrasta niejako odrębna szkoła, organizująca dynamiczne oddziaływania na osobowość młodej generacji poza murami budynku szkolnego.

Organizacje pozaszkolne:

* Świetlice.

* Kluby, boiska.

Def.: jest efektem oddziaływania składników globalnego systemu oświaty i wychowania. W znaczeniu węższym to układ placówek wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży; w znaczeniu szerszym to całokształt wpływów społecznych o charakterze rozwojowym, zarówno planowych jak i samorzutnych. 

znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.

znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie, wychowanie, opieka w instytucjach wychowania pozaszkolnego, kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy tylko pewnej grupy dzieci i młodzieży. Te wpływy kończą się w pewnym okresie życia, gdy opuszczają instytucje.

CECHY wychowania równoległego:

* obejmuje dzieci, młodzież i ludzi dorosłych

* ma charakter intencjonalny- zamierzony, planowy, ale może mieć charakter okazjonalny, nieintencjonalny

* realizatorami ed. równoległej zamierzonej są jednostkowe, grupowe siły społ. w środowisku

* realizatorami ed. równoległej niezamierzonej może być środowisko społeczne, kulturowe, przyrodnicze

* otwartość na wpływy innych mikro i makro środowisk

* zróżnicowanie oddziaływań środowiskowych

* w porównaniu z edukacją szkolna jest mniej sformalizowana, w większym stopniu nastawiona na zaspokajanie potrzeb indywidualnych dzieci , młodzieży, dorosłych; bardziej atrakcyjna w swej treści i formach, a także dobrowolna

*podmiotowość ed. równoległej wyraża się w postrzeganiu zasad: oddolnych inicjatyw środowiskowych, autonomii i zaufania; wolności i wyboru w podejmowaniu decyzji, tolerancji, partnerstwa i dialogu

* efekty, skutki oddziaływań ed. rów. dotyczą zmian jakie stwarzają oddziaływania środowiskowe, a które dotyczą sfer życia człowieka i jego osobowości.

* oddziaływania mogą prowadzić do wartościowych wychowawczo, rozwojowo zamian w życiu człowieka, ale i do niepożądanych, patologicznych.

OGNIWA EDUKACJI:

* ośrodki wychowania naturalnego (rodzina)

* placówki opiekuńczo –wychowawcze dla dzieci i młodzieży np. domy dziecka

* placówki wspomagające rozwój dzieci i młodzieży np. świetlice, czytelnie,

* instytucje bezpośredniego upowszechniania kultury i sztuki np. kino, teatr

* instytucje i środki masowego komunikowania np. radio, telewizja

* instytucje społ.- wych. np. kościół

* ośrodki organizujące działalność wychowania np. służba zdrowia

Podobne prace

Do góry