Ocena brak

Na czym polega teoria ustalania celów?

Autor /Hugon Dodano /22.02.2012

 

Teoria ustalania celów

Sugeruje, że menedżer i podwładny powinni wspólnie i systematycznie ustalać cele cząstkowe podwładnego, które powinny odzwierciedlać relacje do ogólnych celów organizacyjnych, stopień trudności ich realizacji oraz odpowiedni poziom konkretności. Ten model obejmuje następujące etapy:

1.Określenie celu pracy

2.Formułowanie zadań dla pracowników

3Ustalenie kryteriów i sposobów oceny realizacji zadań

4.Poznanie celów i oczekiwań pracowników

5.Poszukiwanie środków motywujących

6. Ocena potencjalnych kierunków siły i oddziaływania środków motywujących (przy oenie negatywnej następuje powrót do poszukiwania nowych środków motywujących, zaś przy ocenie pozytywnej następuje ich wdrożenie).

7. Obserwacja zachowań pracowników i wyników ich pracy (jeśli zachowania i wyniki pracy są niezgodne z oczekiwaniami należy powrócić do weryfikacji celów i oczekiwań pracowników, zaś przy ocenie zgodniej z oczekiwaniami menedżera można przystąpić do realizacji zadań)

8. Realizacja zadań

Wyznaczanie celów musi być tak prowadzone aby:

  1. Było akceptowane przez podwładnego;

  2. Wywoływało zaangażowanie w realizację tych celów.

Prawidłowo sformułowane cele:

  1. ukierunkowują uwagę i motywują do wysiłku,

  2. zwiększają wytrwałość przy realizacji konkretnych zadań,

  3. wyzwalają kreatywność zmierzającą do wyboru odpowiednich strategii podnoszących efekty w pracy.

  • Podejście japońskie

Istotą tego podejścia jest wytworzenie partnerskich stosunków między kierownictwem firmy a pracownikami nie tylko w miejscu firmy, ale także poza nią. Osiąga się to m.in. Poprzez zacieśnienie stosunków towarzyskich.

Do góry