Ocena brak

Na czym polega spawanie wiązką lasera?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Specjalne spawy można wykonywać za pomocą lasera rubinowego. Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Moc szczytowa w impulsie może wynosić nawet dziesiątki megawatów, impulsy są jednak niezmiernie krótkie. Lasery tego typu wyko­rzystuje się do precyzyjnego spawania miniaturo­wych elementów. W takich wypadkach całkowita moc urządzenia jest niewielka. Laser umożliwia także spawanie elementów znajdujących się we­wnątrz aparatury próżniowej, promień przechodzi wówczas przez szklaną ściankę komory. Spawanie takie jest stosunkowo proste, gdy laser emituje światło widzialne. W takich zastosowaniach laser rubinowy został prawie całkowicie zastąpiony przez mniejszy i sprawniejszy, bazujący na ma­teriale o nazwie NdYAG (skrót od: neodym, itr, aluminium, granat).
Stosunkowo niedawno wprowadzono nowe, sil­ne lasery gazowe, z dwutlenkiem węgla jako gazem roboczym. Wysyłają one ciągłą wiązkę promie­niowania podczerwonego, a ich moc sięga 20 kW. Praca z niewidoczną wiązką o dużej mocy może być ryzykowna, dlatego dla bezpieczeństwa zwy­kle nakłada się na nią wiązkę widzialną z lasera helowo-neonowego małej mocy. Większość meta­li mających znaczenie technologiczne odbija czę­ściowo wiązkę. Nie dość, że powoduje to pewne zagrożenie, to jeszcze zmniejsza energię przekazy­waną do metalu. Problem ten daje się częściowo rozwiązać przez zastosowanie wiązki o energii powodującej szybkie odparowanie warstwy po­wierzchniowej metalu, dzięki czemu jego zdolność odbijania promieniowania znacznie się zmniejsza.
Lasery CO2 są w stanie spawać płyty stalowe o grubości do 13 mm z prędkością około 1,3 m na minutę. Szerokość spoiny wynosi zwykle 0,5 mm. Lasery takie są szeroko wykorzystywane na liniach produkcyjnych, lecz znacznie częściej jako narzę­dzia do cięcia blach, niż do ich spawania.

Do góry