Ocena brak

Na czym polega spawanie wiązką elektronową?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Spawanie wiązką elektronową jest technologią bar­dzo zaawansowaną. Cały proces odbywa się w ko­morze próżniowej. W tych warunkach oczywiście nie może powstać łuk elektryczny. Zamiast tego, ze specjalnego działa elektronowego emitowana jest wiązka elektronów. Elektrony wysyłane są z kato­dy i przyspieszane w polu elektrycznym w kie­runku anody. Przejście przez nią ułatwia otwór w anodzie. Następnie wiązka elektronowa jest ogni­skowana za pomocą soczewek elektrostatycznych. Chodzi o to, by jej średnica była stosunkowo mała, a gęstość energii znaczna - energia 10-100 kW przypada na obszar o średnicy 0,1-0,5 mm. Dzięki
takiej koncentracji energii możliwe jest spawanie z głębokim wtapianiem. W miękkiej stali udaje się utworzyć spawy o głębokości nawet 200 mm. Spa­wy głębokie i bardzo wąskie nie odkształcają się, co zdarza się dość często przy zwykłych spawach. Ograniczeniem stosowalności tej techniki jest ko­nieczność prowadzenia prac w komorze próżnio­wej, a to znacznie ogranicza rozmiary spawanych elementów. Konstruuje się urządzenia umożliwia­jące spawanie wiązką elektronową w atmosferze.

Do góry